Voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang

Kinderen die in een asielzoekerscentrum (AZC) in Nederland verblijven hebben ook recht op goed onderwijs. In 2021 geven 82 scholen onderwijs aan leerlingen met een asielopvang (nieuwkomersscholen). De inspectie stuurde deze scholen een vragenlijst, met daarbij vragen over voor-en vroegschoolse educatie (vve). Hieruit blijkt dat het merendeel van de nieuwkomersscholen contact heeft met de voorschoolse voorziening en dat bij 17% van de scholen de doelgroepdefinitie onbekend is.

Merendeel heeft contact met voorschoolse voorziening

Het is belangrijk dat nieuwkomersscholen contact opnemen met de voorschoolse voorziening, zodat ze weten welke beginsituatie geldt voor een instromende kleuter in groep 1 en het onderwijs daarop kan worden aangepast. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat 67% van de nieuwkomersscholen contact heeft met een voorschoolse voorziening en 33% van de scholen hier geen contact mee heeft.

Doelgroepdefinitie soms onbekend

Verder valt op dat bij 17% van de nieuwkomersscholen de gemeentelijke doelgroepdefinitie onbekend is. Dat is opvallend, instromende kleuters van een AZC hebben namelijk een achterstand in het leren van het Nederlands en dit is het voornaamste kenmerk van de doelgroepdefinitie die gemeenten hanteren.

Vallen de kleuters onder de doelgroepdefinitie volgens de nieuwkomersschool

Vallen de kleuters onder de doelgroepdefinitie volgens de nieuwkomersschool
Percentage nieuwkomersscholen
Kleuters die instromen vallen binnen de doelgroepdefinitie49
Geen enkele leerling valt binnen de doelgroepdefinitie10
Een deel van de kleuters valt binnen de doelgroepdefinitie23
Doelgroepdefinitie onbekend17
Brontabel als csv (249 bytes)

Kansen voor het versterken van het onderwijs

Het lijkt erop dat er nog kansen liggen in het gemeentelijk vve-beleid. Zo biedt bijvoorbeeld een doorgaande ontwikkelingslijn voor peuters en kleuters met een goede overdracht van de voorschool naar groep 1, mooie kansen om het onderwijs te versterken en een taalachterstand te verkleinen.

Nog niet voor alle peuters voorschoolse educatie beschikbaar

Overigens blijkt uit het rapport Toegang tot voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang dat bij ruim 40% van de gemeenten met een Centraal Orgaan opvang asielzoekers-locatie (COA) er nog geen voorschoolse educatie beschikbaar is voor de peuters die daar verblijven. Uit het rapport blijkt ook dat gemeenten behoefte hebben aan informatie en ondersteuning op dit gebied. De handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang biedt gemeenten en kinderopvanginstellingen houvast voor het inrichten en optimaliseren van het voorschoolse educatie-aanbod.