Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 12 maart 2024

In deze nieuwsbrief vragen we onder meer uw aandacht voor de registratie van ontwikkelingsperspectieven in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). En kunt u niet live aanwezig zijn bij het congres De Staat van het Onderwijs? Dan kunt u zich aanmelden voor online deelname.

Leerlingen met extra ondersteuning? Registratie cruciaal voor goed landelijk beeld!

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen scholen een ontwikkelingsperspectief (opp) op, als die ondersteuning tenminste niet onder de basisondersteuning valt die binnen het samenwerkingsverband is afgesproken. Vervolgens moeten reguliere scholen de opp’s ook registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Maar dat gebeurt niet altijd, merken wij. Daarom herinneren we deze scholen er momenteel aan dat registratie verplicht is. Wellicht kunt u de reguliere scholen binnen uw samenwerkingsverband daar eveneens op attenderen. De geregistreerde gegevens zijn cruciaal voor een betrouwbaar landelijk beeld van het aantal leerlingen in het regulier onderwijs dat extra ondersteuning krijgt. Scholen kunnen de opp’s gedurende het hele schooljaar registreren.

Voorwaarden voor digitaal afstandsonderwijs

Soms kunnen kinderen tijdelijk niet of niet volledig naar school vanwege psychische of lichamelijke klachten. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past. Daar kan extra hulp bij nodig zijn, bijvoorbeeld digitaal afstandsonderwijs. De inspectie ziet dat verschillende partijen onjuiste informatie verspreiden over de mogelijkheden. In een brochure van december 2023 van het ministerie van OCW leest u onder welke voorwaarden een school digitaal afstandsonderwijs kan geven als onderdeel van een maatwerkoplossing.

Lees meer

Congres De Staat van het Onderwijs 2024: meld u aan voor online deelname

Wilt u snel op de hoogte zijn van de hoofdlijnen uit De Staat van het Onderwijs 2024? En kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij het congres op 17 april 2024? Meld u dan aan voor online deelname aan het ochtendprogramma. Op de dag van het congres ontvangt u de link waarmee u de livestream van het ochtendprogramma kunt volgen. U ontvangt dan ook de digitale Staat van het Onderwijs en het online magazine in uw mailbox. In dit magazine vindt u inspirerende praktijkverhalen over de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2024, met daarbij praktische tips en suggesties.

Meld u aan

Dialoogsessies over doelmatige besteding

Begin februari organiseerden we 3 dialoogsessies over ons rapport Zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding middelen passend onderwijs. We mochten medewerkers van bijna twee derde van de samenwerkingsverbanden verwelkomen. Ze gingen enthousiast met elkaar in gesprek over hun opvattingen over en omgang met doelmatigheid. Later dit jaar bevragen we de samenwerkingsverbanden nogmaals over hun activiteiten rond dit thema.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.