Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2023

Vandaag is De Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. Elk jaar maken we de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, en we signaleren verbanden en oorzaken.

Onderwijsontwikkelingen

Er wordt veel gevraagd van het onderwijs onder vaak lastige omstandigheden. Acute problemen zoals een tekort aan leraren, zorgen om het welzijn van leerlingen en studenten en het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers maken het lastig om te focussen op de lange termijn. Toch is het cruciaal om tijd vrij te maken om gezamenlijk doelen te stellen, lessen goed voor te bereiden en doorlopend gericht te professionaliseren. Besturen, scholen en beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid om te werken aan de verdere verbetering van basisvaardigheden en kansengelijkheid. Daar is samenwerking voor nodig, van ministers tot en met de klas.

Rapport De Staat van het Onderwijs 2023

De staat van het speciaal onderwijs

Voor leerlingen die het speciaal onderwijs (so) verlieten is voor het eerst zicht op het behalen van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Een groot deel van de so-leerlingen die hebben deelgenomen aan de eindtoets beheerste minstens het fundamentele niveau voor lezen en taalverzorging, maar dit percentage is lager voor rekenen. Veel besturen en scholen hebben concrete doelen voor taal en rekenen, maar slechts een minderheid van de scholen heeft een visie en concrete doelen voor de basisvaardigheid burgerschap.

Alhoewel het lerarentekort iets is gedaald, is de omvang van het tekort in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) nog steeds groot en zal het de komende jaren aanhouden. Om uitval van leraren te voorkomen, is onder meer een goede begeleiding van beginnende leraren noodzakelijk.

Het arbeidsperspectief voor leerlingen die uitstromen uit het arbeidsmarkgerichte uitstroomprofiel in het vso is nog steeds somber. Kwetsbare leerlingen in dit profiel hebben veel hulp en begeleiding nodig om een mbo 1-traject succesvol te kunnen doorlopen. Voor deze leerlingen kan een entreetraject binnen het vso uitkomst bieden om uitval te voorkomen.

Deelrapport – De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs 2023

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees het digitale magazine

In het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk. Lees bijvoorbeeld hoe het onderwijzend personeel van Hub Noord-Brabant omgaat met het lerarentekort en de reputatie van leerkracht: “Dat je zelf enthousiast bent over je werk, komt ook over op andere mensen.”

Bekijk het Online Magazine

Wordt vervolgd

De komende periode zullen wij op verschillende momenten en plaatsen aandacht geven aan de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2023 en mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten die we signaleerden. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Houd dan de website, de nieuwsbrieven en het LinkedIn-account van de inspectie in de gaten. 

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.