Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2023

Vandaag is De Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. Elk jaar maken we de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, en we signaleren verbanden en oorzaken.

Onderwijsontwikkelingen

Er wordt veel gevraagd van het onderwijs onder vaak lastige omstandigheden. Acute problemen zoals een tekort aan leraren, zorgen om het welzijn van leerlingen en studenten en het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers maken het lastig om te focussen op de lange termijn. Toch is het cruciaal om tijd vrij te maken om gezamenlijk doelen te stellen, lessen goed voor te bereiden en doorlopend gericht te professionaliseren. Besturen, scholen en beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid om te werken aan de verdere verbetering van basisvaardigheden en kansengelijkheid. Daar is samenwerking voor nodig, van ministers tot en met de klas.

Rapport De Staat van het Onderwijs 2023

De staat van het primair onderwijs

We zien lichtpunten in de ontwikkeling van basisvaardigheden en gelijke kansen. Zo hebben de kinderen met de grootste achterstand op de basisvaardigheden in het primair onderwijs een inhaalslag gemaakt. Het beleid van scholen om zich op hen te concentreren, lijkt vruchten af te werpen. Ook herziene en dubbele schooladviezen bieden leerlingen meer kansen. Zo komt een krappe meerderheid van de leerlingen met een meervoudig advies voor het vervolgonderwijs op het hoogste adviesniveau of zelfs op een niveau daarboven uit. 

Door het hele onderwijs is eensgezindheid over de belangrijkste opgaven in het onderwijs. Uit gesprekken met honderden besturen, scholen en opleidingen blijkt dat men de noodzaak ziet om extra aandacht aan taal, rekenen en burgerschap te schenken en dat men hier werk van wil maken. We zien ook dat die erkenning nog niet overal is omgezet in concrete plannen en ambitieuze doelen. Het primair onderwijs vormt hierop een positieve uitzondering. Hier zeggen besturen en scholen vaker dan in andere onderwijssectoren dat ze streven naar een percentage behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen dat minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. 

Gezien het oplopende lerarentekort, heeft het behoud van leraren hoge prioriteit. Een goede begeleiding van beginnende leraren is daarom belangrijk. Van besturen mag worden verwacht dat zij schoolleiders en leraren stimuleren en faciliteren om af en toe afstand te nemen en tijd te nemen voor reflectie en ontwikkeling.
 

Deelrapport – De staat van het primair onderwijs 2023

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees het digitale magazine

In het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk. Lees bijvoorbeeld het interview met Amel el Azaouagh en Rozerin Top die als leercoach beginnende leraren begeleiden op OBS Jan Ligthart in Den Haag. Ook vertelt onderzoeker Hannah Bijlsma over de kenmerken van effectieve lessen, zoals het lesklimaat en de instructie.

Bekijk het Online Magazine

Wordt vervolgd

De komende periode zullen wij op verschillende momenten en plaatsen aandacht geven aan de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2023 en mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten die we signaleerden. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Houd dan de website, de nieuwsbrieven en het LinkedIn-account van de inspectie in de gaten. 

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.