Medewerker kinderopvang knuffelt met baby, 2 baby's op achtergrond in wipstoeltje
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: kinderopvang - november 2019

In deze nieuwsbrief leest u over het aanleveren van de jaarverantwoording. Hiernaast wijzen wij u op het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018, het onderzoek naar toezicht op gastouderopvang en het onderzoek naar databestanden van het LRK en de GIR.

Jaarverantwoording 2019 aanleveren

Voor het jaar 2018 leverden de gemeenten voor het eerst de jaarverantwoording aan via het Internet schooldossier (ISD). We zijn de gegevens van de jaarverantwoording van 2018 aan het analyseren op risico’s. Als de risicoanalyse is afgerond nemen we contact op met uw gemeente.

Komend jaar zal het proces van inzenden niet veranderen. We verwachten dat uw gemeente de jaarverantwoording voor 2019 aanlevert via het ISD.

Geen inloggegevens of inloggegevens kwijt?

De ISD-beheerder van uw gemeente kan (opnieuw) een account voor u aanmaken. Bij vragen over of problemen met het ISD kunt u contact opnemen met ons Loket via 088-6696060 of het contactformulier.

Inhoudelijke aanpassingen jaarverantwoording 2019

De jaarverantwoording krijgt een aantal inhoudelijke aanpassingen. Deze zijn in overeenstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) tot stand gekomen.

Aanpassing berekening uitgevoerde inspecties

Ten eerste gaan we bij de jaarverantwoording van 2019 niet meer uit van het aantal voorzieningen voor gastouderopvang (VGO) op 1 januari, maar van het aantal VGO dat gedurende het hele verslagjaar geregistreerd is geweest. Dat wil zeggen: het aantal VGO op 1 januari, verminderd met het aantal VGO dat in de loop van het jaar is uitgeschreven. Inspecties die zijn uitgevoerd bij VGO die in de loop van het jaar zijn uitgeschreven tellen wel mee. Het percentage uitgevoerde inspecties bij VGO gaat hierdoor omhoog.

Informatie over herstelaanbod

Ten tweede zal de jaarverantwoording met ingang van het verslagjaar 2019 ook informatie bevatten over de mate waarin en met welk resultaat er herstelaanbod is ingezet.

Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018

Jaarlijks beschrijven we hoe GGD’en en gemeenten toezicht houden en handhaven in de kinderopvang. Wij doen dit als interbestuurlijk toezichthouder. In het rapport leest u dat instellingen aanloopproblemen hadden bij het naleven van de - nieuwe - Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Ook beschrijven we dat basisscholen en kinderopvangorganisaties steeds meer samenwerken. Alleen gebeurt dit niet altijd binnen de grenzen van de wet. Als dat het geval is, dan spreken we gemeenten en schoolbesturen daarop aan. Raadpleeg voor meer bevindingen het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018.

Onderzoek naar toezicht op gastouderopvang bijna afgerond

In hoeverre wordt de kwaliteit van de gastouderopvang geborgd door de huidige uitvoering van het toezicht? Door het specifieke karakter van de gastouderopvang stellen verschillende partijen regelmatig kritische vragen. De inspectie heeft gekeken naar de huidige toezichtsystematiek op de gastouderopvang en de rol van gastouderbureaus hierin. Hiervoor is data geanalyseerd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeentelijke Inspectie Ruimte (GIR). Daarnaast gebruikten we gegevens uit een vragenlijst die we naar gemeenten, GGD’en, gastouderbureaus en gastouders hebben verstuurd. Het onderzoek is bijna afgerond en het eindrapport wordt naar verwachting begin 2020 gepubliceerd.

Onderzoek naar databestanden van het LRK en de GIR

Het is van groot belang dat de data in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), Gemeentelijke Inspectie Ruimte Inspecteren (GIR-I) en Handhaven (GIR-H) juist zijn. Deze zijn niet alleen de belangrijkste basis voor het Landelijk rapport kinderopvang en andere themarapporten van de inspectie. Ze vormen ook de basis voor inspectierapporten, handhavingsbesluiten en de managementinformatie van gemeenten en GGD’en.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de inspectie onderzoek doen naar de datakwaliteit van deze systemen, die in beheer zijn bij Dienst Uitvoering Onderwijs. Het onderzoeksbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) voert het onderzoek uit op de volgende punten:

  • Sluiten de huidige werkprocessen goed aan bij de doeleinden van de verschillende gebruikers?
  • Kunnen zogenoemde distributiebestanden zo ontworpen  worden, dat zij optimaal bruikbaar zijn voor verschillende gebruikersgroepen?

VKA zal ook gemeenten en GGD’en betrekken bij het onderzoek. We verwachten dat het onderzoek aan het begin van het voorjaar is afgerond.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.