Verbeterkansen kinderopvang Caribisch Nederland

Uit de eerste meting van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de kwaliteit van kinderopvang op Caribisch Nederland beter kan en beter moet. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van de eilandsverordeningen en aan de eisen van de aanstaande Wet kinderopvang BES.

3 zaken moeten beter 

De volgende 3 zaken moeten worden verbeterd om risico’s rond de veiligheid en gezondheid van kinderen te verkleinen:

  1. Op veel locaties ontbreken (actuele) Verklaringen Omtrent het Gedrag. Dit is een verplichting voor de eilanden.
  2. Ook het volgen van een scholing van medewerkers voor kinder-EHBO en;
  3. Het vierogenprincipe moet snel op orde komen. Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren. Dit vergroot de veiligheid van de kinderen. 

Aandachtspunten

Er zijn, naast zaken die beter moeten, ook andere aandachtspunten. Zo constateren we dat er op veel locaties te weinig ruimte is voor de kinderen om te spelen en te bewegen. Ook is er op veel locaties nog geen veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld en vraagt het educatief handelen van de beroepskrachten verbetering. Het gericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen zien we nog te weinig.

Wat verder opvalt:

  • Het ontbreekt veelal aan een overdracht van informatie over een kind van de kinderopvang naar het basisonderwijs. 
  • Het pedagogisch beleidsplan ontbreekt op veel locaties.
  • De leiding van de kinderopvang kan meer sturen op het verbeteren van de kwaliteit.

De benodigde kwaliteitsverbeteringen vragen, naast tijd en inzet van de eilanden, ook middelen en ondersteuning. De Inspectie van het Onderwijs heeft de verantwoordelijke minister gevraagd om de komende jaren de extra inzet te handhaven voor het op orde brengen van de kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland.

Wat gaat er al goed?

De meeste locaties staan aan het begin van een proces om de kwaliteit stap voor stap te verbeteren. De inspectie ziet bijvoorbeeld dat veel beroepskrachten op dit moment een  mbo-opleiding volgen. Dit komt de kwaliteit van de kinderopvang ten goede. Ook zien we dat op een meerderheid van de locaties de kinderen dagelijks gezonde voeding krijgen. En tot slot zien we een grote bereidheid bij de houders, de leiding en de beroepskrachten om bij te dragen aan verdere kwaliteitsverbetering.

Meer weten over wat er goed gaat, beter kan en beter moet? 

Achtergrond toezicht kinderopvang Caribisch Nederland 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2021 de taak gekregen om toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang op Bonaire, St. Eustatius en Saba (ook wel Caribisch Nederland genoemd). Het toezicht is gestart in juni 2021, met een eerste meting van de kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Deze meting wordt een bestandsopname genoemd. Nu de bestandsopname is afgerond, treedt het reguliere toezicht in werking.

Dit is de eerste bestandsopname en het rapport gaat over de kwaliteit op alle 68 locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De onderzoeken zijn uitgevoerd samen met de lokale inspecties op de eilanden.

Elke locatie krijgt in 2023 ten minste 2 onderzoeken: 1 onderzoek door de lokale inspectie en 1 onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.

Bekijk ook het volledige rapport: Eindrapport bestandsopname kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs