Internationale studenten vallen vaker uit

Buitenlandse eerstejaars studenten aan een Nederlandse universiteit vallen vaker uit dan Nederlandse studenten. Ook in de volgende studiejaren stoppen internationale studenten vaker met hun studie in Nederland dan Nederlandse studenten. Dat blijkt uit een inventarisatie door de Inspectie van het Onderwijs. De internationale studenten die wel blijven, weten juist in vergelijking met Nederlandse studenten relatief vaak hun diploma zonder vertraging te halen.

Kwart internationale studenten valt uit

De factsheet ‘Studiesucces van internationale studenten in de wo-bachelor’ geeft een overzicht van het studiesucces van internationale studenten aan universiteiten in Nederland, vergeleken met studenten met een Nederlandse vooropleiding. Allereerst blijkt de uitval van internationale studenten relatief hoog. Van de internationale studenten valt 17% uit in het eerste jaar, tegenover 6% van de Nederlandse studenten. Ook in de daaropvolgende jaren ligt het aandeel studenten dat met de studie in Nederland stopt hoger onder internationale studenten dan onder Nederlandse. Van de internationale studenten die een wo-bacheloropleiding beginnen, blijkt na 4 jaar ongeveer een kwart niet meer in Nederland te studeren, zonder dat ze een diploma hebben behaald. Bij Nederlandse studenten is dat aandeel 9%.

Doorstudeerders wel relatief vlot diploma

De doorstudeerders doen het juist relatief goed: van de internationale studenten die na het eerste jaar nog in opleiding zijn, behaalt een groot deel binnen 4 jaar het diploma van de gekozen opleiding. Dat doen ze even goed als Nederlandse studenten en vaak wat beter. Van studenten met een Nederlandse vooropleiding haalt 60% een diploma in 4 jaar. Voor studenten van binnen de Europese Economische Ruimte (EER, de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is dat 65%. Studenten van buiten de EER scoren 61%. Er waren in de onderzochte periode ongeveer 4 keer zo veel internationale studenten van binnen de EER als van buiten de EER. 

Oorzaken uitval onbekend

De oorzaken van de hogere uitval onder internationale studenten zijn niet uit de cijfers herleidbaar. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een deel van de eerstejaars wel doorstudeert, maar dan in een ander land. Wel blijkt uit de factsheet dat er grote verschillen zijn in studiesucces van studenten uit het ene land of het ander. Studenten uit sommige landen lijken meer moeite te hebben met het volgen van een wo-bachelor in Nederland. Als studenten van buiten Europa uitvallen, heeft dat voor hen overigens grotere financiële consequenties dan voor studenten uit Nederland of van binnen de zogeheten EER-landen, aangezien zij een hoger collegegeld betalen.

Ook de juiste plek gewenst voor internationale studenten

Buitenlandse studenten die naar Nederland komen om een opleiding te volgen, zouden direct op de juiste plek terecht moeten komen. Dat is van belang voor alle betrokken partijen: onderwijsinstellingen, de internationale studenten zelf en Nederlandse studenten. De inspectie stelde de factsheet over het studiesucces van internationale studenten samen om een indicatie te krijgen of dit het geval is.

De Inspectie van het Onderwijs houdt in het toezicht voortdurend aandacht voor internationalisering in het hoger onderwijs, mede naar aanleiding van het doorlopende maatschappelijke debat hierover. Een eerdere factsheet Instroom van niet-EER studenten in de wo-bachelor ging over de instroom van universitaire studenten uit landen zonder diploma op vwo-niveau, en de inspectie constateerde in een onderzoek Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten uit 2019 dat internationalisering over het algemeen tot nog toe niet de toelatingsmogelijkheden tot het hoger onderwijs verkleint

Studenten zitten samen te leren aan verschillende tafels
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs