Internationalisering

De toenemende internationalisering is, samen met de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs in Nederland, al geruime tijd onderwerp van debat. Dit debat is mede aanleiding voor de inspectie om in haar toezicht aandacht te besteden aan internationalisering. Ook vanuit haar wettelijke taak volgt de inspectie de ontwikkelingen rondom internationalisering.

In 2018 hebben we het rapport Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs gepubliceerd. In dit onderzoek zijn we onder andere nagegaan of instellingen die anderstalig onderwijs verzorgen, beschikken over een gedragscode die vereist is volgens artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW ). Ook bekeken we welke invulling instellingen geven aan deze gedragscodes en andere taalbeleidsdocumenten.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor de inspectie aanleiding om de internationalisering van het hoger onderwijs te blijven volgen. Zo onderzoeken we in 2019 de vraag hoe instellingen in de praktijk omgaan met taalbeleid, of de knelpunten worden geadresseerd en wat de wet daarin betekent. We houden hierbij de wetswijziging die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorbereidt over taalbeleid van instellingen nauwlettend in de gaten. Verder brengen we in 2019 een rapport uit over de gevolgen van de toestroom van internationale studenten voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Ook publiceren we in 2019 over de financiële gevolgen van internationalisering voor bekostigde hoger onderwijsinstellingen.