Samenwerking inspectie met NVAO en CDHO

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften door instellingen voor het hoger onderwijs en hun financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en continuïteit en op het stelsel van het hoger onderwijs. De beoordeling van de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg van opleidingen en instellingen behoort tot de taak van de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) adviseert de Minister gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde onderwijsaanbod en de taakverdeling van de instellingen in het hoger onderwijs (macrodoelmatigheid).

De Inspectie, de NVAO en de CDHO streven vanuit de één loket gedachte naar een effectieve onderlinge samenwerking teneinde de administratieve lastendruk voor de instellingen zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij bewaken de Inspectie, NVAO en CDHO de scheiding van de wettelijke taken van elk van de drie organisaties en waarborgen zij dat gegevens over instellingen alleen dan gedeeld wordt als daar een duidelijk doel mee gediend wordt.

Doel van de samenwerking is het realiseren van een logisch, effectief en samenhangend stelsel van externe borging in het hoger onderwijs. De samenwerking heeft impact voor hogescholen, universiteiten en private aanbieders van hoger onderwijs en voor degene die daarbinnen werken en leren.

De inspectie, de NVAO en de CDHO hebben samen het initiatief genomen om de komende jaren hun samenwerking te intensiveren, onder andere bij het afstemmen van de werkzaamheden en het uitvoeren van analyses.

Onderstaand is de samenwerking in het kort visueel samengevat.

Inspectie van het Onderwijs — NVAO — CDHO: Informatie delen, Procedures afstemmen, Eenduidig communiceren Inspectie van het Onderwijs - toezicht houden op naleving wet- en regelgeving binnen hoger onderwijs Waar kan men terecht bij een klacht over een opleiding? Hoe wordt er ingegrepen als een instelling zich niet aan de wet houdt? Klopt het dat deze instelling zich universiteit noemt? NVAO - bewaken kwaliteit van het hoger onderwijs Zorgt het afronden van deze studie voor een (Nederlands) erkend diploma? Voldoet deze opleiding aan de Nederlandse kwaliteitseisen? Hoe wordt een nieuwe opleiding geaccrediteerd? CDHO - adviseren minister over doelmatigheid bekostigen nieuwe opleiding Kan een niet bekostigde instelling een aanvraag indienen? Kan de minister van OCW afwijken van een advies van de CDHO? Beoordeelt de CDHO een  deeltijdopleiding op dezelfde manier als een voltijdopleiding? De uitkomsten van samenwerking Onderlinge informatiedeling: Hierdoor hoeft minder vaak dezelfde informatie aangeleverd te worden. Kortere doorlooptijd: Door het stroomlijnen van onze interne en onderlinge procedures. Proportioneel toezicht: Door gecombineerd gebruik van data, signalen en kennis. Eenduidige data-interpretatie: Door gebruik van dezelfde definities. Stimuleren van goed onderwijs: Door het delen van kennis en ervaringen.

Download de infographic 'Samen voor goed hoger onderwijs'.

Om deze samenwerking verder vorm te geven is een samenwerkingsprotocol opgesteld. Hierin wordt beschreven de wijze waarop de Inspectie en de NVAO samenwerken bij het uitvoeren van hun wettelijke taken, zodat een logisch, effectief en samenhangend stelsel van extern toezicht op-, en kwaliteitsborging van het hoger onderwijs wordt gerealiseerd.

Een ander voorbeeld van de samenwerking is de bijdrage die we geleverd hebben aan de analyse van het bestaande opleidingenaanbod. Op basis van onze bewerkingen en analyses heeft de CDHO het rapport “Macrodoelmatigheid van bestaand opleidingsaanbod in het hoger onderwijs, Een eerste analyse” gemaakt.

Kamerbrief over advies macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs