Kwaliteitseisen tussenschoolse opvang

Veel kinderen blijven tussen de middag over op school. Om bij te dragen aan de veiligheid van kinderen en om de kwaliteit van de opvang te stimuleren zijn minimumeisen gesteld aan de tussenschoolse opvang (tso). Hieronder ziet u de belangrijkste aandachtsgebieden en de wijze waarop de inspectie hier toezicht op houdt.

  • Verklaring Omtrent Gedrag. Iedereen die in het kader van tussenschoolse opvang met het toezicht op de leerlingen is belast moet over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  beschikken.
  • Er is nagedacht over de overblijfaanpak en deze is afgestemd met ouders en degene die met het toezicht is belast. Het heeft uiteraard de voorkeur als tijdens de tussenschoolse opvang dezelfde afspraken en regels gelden als de kinderen gedurende de reguliere onderwijstijd ervaren.
  • Het bestuur is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat de tussenschoolse opvang voldoet aan de wettelijke (kwaliteits)eisen, ook als dit aspect is uitbesteed aan een externe partij.