Bezwaar maken tegen verwijdering

Als de basisschool uw kind wil verwijderen, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Hier moet het bevoegd gezag u op wijzen. Er zijn regels rond het indienen van bezwaar. Die leest u op deze pagina.

Regels indienen bezwaar

 1. U moet bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk bekend is gemaakt.
 2. U moet het bezwaar schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag van de school.
 3. Het bevoegd gezag geeft u de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken een beslissing nemen.
 4. U hebt recht op inzage van het dossier van uw kind.
 5. Tijdens de bezwaarprocedure kan de school uw kind weigeren. Als u erop staat dat de school uw kind wel toelaat:
  • kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de bestuursrechter (openbare school).
  • kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter (school voor bijzonder onderwijs). Dan moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.
 6. Als de school vasthoudt aan de verwijdering van uw kind, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter:
  • als het een openbare school betreft, kunt u naar de bestuursrechter.
  • als het een school voor bijzonder onderwijs is, kunt u naar de civiele rechter. Dan moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.