Onderwijs rekenen-wiskunde

Peil.Rekenen-Wiskunde geeft zicht op de inhoud en de vormgeving van het onderwijs in rekenen-wiskunde op Nederlandse scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Verschillende aspecten van het onderwijs in rekenen-wiskunde komen aan bod. Zo is onderzocht welke leerstof scholen aanbieden, hoeveel tijd ze besteden aan rekenen-wiskunde, hoe ze differentiёren en hoe leerkrachten de aansluiting van de lesmethode op hun rekenonderwijs ervaren.

We noemen hier puntsgewijs een aantal resultaten op het gebied van het onderwijs in rekenen-wiskunde. De volledige informatie vindt u vanaf pagina 47 in het rapport.

  • Meer dan de helft van de scholen in het bo en het sbo heeft een rekencoördinator. Op de meeste scholen heeft deze een beperkt aantal taakuren beschikbaar.
  • De samenwerking tussen leerkrachten bij rekenen-wiskunde kenmerkt zich door het delen van ervaringen, lessen observeren gebeurt maar zelden.
  • In zowel het bo als het sbo is gemiddeld zo’n 5 uur per week rekenonderwijs.
  • De lesmethode sluit volgens bo- en sbo-leerkrachten goed aan bij het rekenonderwijs.
  • In vrijwel elke les laten leerkrachten de leerlingen zelfstandig procedures oefenen. In het sbo besteden leerkrachten meer dan in het bo aandacht aan het automatiseren van optellen en aftrekken tot 100.
  • Leerkrachten in het bo en het sbo voelen zich vertrouwd met evaluatie en differentiatie.