Uitvoering van het peilingsonderzoek Burgerschap

Peil.Burgerschap einde basisonderwijs vond plaats in het schooljaar 2019-2020. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs door een consortium waarin de Universiteit van Amsterdam, het instituut GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, het Kohnstamm Instituut en Cito hebben samengewerkt. Aan het peilingsonderzoek deden 2.237 leerlingen mee, afkomstig van 94 basisscholen (130 klassen).

Meetinstrumenten

Voor het vaststellen van de burgerschapscompetenties is specifiek voor dit onderzoek een schriftelijk meetinstrument ontwikkeld, deels gebaseerd op bestaande meetinstrumenten. Daarnaast zijn vragenlijsten gebruikt om relevante achtergrondkenmerken van leerlingen, leerkrachten en het burgerschapsonderwijs in kaart te brengen Op een deel van de scholen vond verdiepend onderzoek plaats door middel van (groeps)interviews. Hierbij zijn gestructureerde interviewleidraden gebruikt. Een uitgebreide beschrijving van het instrumentarium staat in hoofdstuk 1 van deel C van het onderzoeksrapport. In het technisch rapport van het uitvoerend consortium vindt u een uitgebreide verantwoording van het instrumentarium en de dataverzameling die daarmee is uitgevoerd.