Mogen asielzoekers BPV-stage lopen?

Voor asielzoekers mét verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ geldt dat zij dezelfde rechten en plichten hebben als Nederlanders. Zij kunnen dus gewoon stage lopen.
Voor asielzoekers zónder verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ geldt het volgende. Voor werkgevers die vreemdelingen een in het kader van hun opleiding verplichte stage laten doen is er een vrijstelling van de plicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Voorwaarden zijn dat de stage essentieel is voor de opleiding, dat de leerling voor zijn of haar achttiende verjaardag aan de opleiding is begonnen en dat de stage onbezoldigd is (reiskostenvergoeding uitgezonderd). De opleidingen waarvoor dit geldt, zijn vermeld in artikel 1f van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Het gaat daarbij onder meer om de beroepsopleidende leerweg (BOL) van het mbo, het praktijkonderwijs, de leer-werktrajecten en de entreeopleiding op het mbo en de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs.