Mag een mbo-instelling iemand die geen verblijfsvergunning heeft inschrijven in de opleiding?

Voor vreemdelingen tot 18 jaar zonder verblijfsvergunning geldt het recht op onderwijs. Voor minderjarige vreemdelingen geldt tevens de leer- en kwalificatieplicht. Minderjarige studenten mogen dus altijd worden ingeschreven op een school of instelling als bedoeld in de Leerplichtwet 1969.

Meerderjarige vreemdelingen kunnen onderwijs in het mbo volgen in ons land als zij aan de wettelijke vereisten voor inschrijving in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) voldoen. Een vreemdeling van 18 jaar en ouder mag zich inschrijven in een beroepsopleiding als bedoeld in de WEB indien hij hier rechtmatig verblijf houdt in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Er is onder andere sprake van rechtmatig verblijf wanneer de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft aangevraagd en in afwachting is van het besluit daarop.

De vreemdeling moet een geldig verblijfsdocument kunnen overleggen, of een verklaring van de IND dat hij rechtmatig in Nederland verblijft. Lees meer over het vreemdelingenidentiteitsbewijs (vroeger onder andere het zogenaamde w-document).