Mag een mbo-instelling een combinatie aanbieden van opleiding en inburgering?

Het is mogelijk om de beroepsopleiding tegelijkertijd te volgen met de inburgeringscursus en onderdelen van de inburgeringscursus te combineren met de beroepsopleiding. Dit moet wel binnen de mogelijkheden van de deelnemer/asielzoeker passen. Er moet sprake zijn van een inschrijving op een adequaat niveau en opleiding. Het programma voor het beroepsonderwijs moet zoals bij alle beroepsopleidingen aan alle betreffende voorschriften voldoen.

Omdat inburgering een private activiteit betreft en de beroepsopleiding gefinancierd wordt uit publieke middelen is het noodzakelijk om publieke en private middelen goed te scheiden. Ook moet in het programma dat de leerlingen wordt aangeboden goed onderscheid gemaakt kunnen worden tussen het gedeelte dat bij de beroepsopleiding hoort en het gedeelte dat bij de inburgeringscursus hoort. Zie hiervoor ook de notities van de over helderheid in bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de Rijksoverheid en DUO en de handreiking publiek-private samenwerking van de Rijksoverheid.