Zijn wij als school verplicht om een schoolplan en een schoolgids bij te houden?

Ja, in de wet staat dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zowel een schoolplan als een schoolgids dienen te hebben. Het schoolbestuur stelt ten minste eens in de 4 jaar het schoolplan vast en jaarlijks de schoolgids voor het eerstvolgende schooljaar.

Het schoolplan gaat over de kwaliteit van het onderwijs en bevat in elk geval het onderwijskundig beleid van de school, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De schoolgids bevat informatie over de werkwijze van de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. In de Wet op het voortgezet onderwijs en in de Wet op het primair onderwijs staat beschreven waaraan de schoolgids moet voldoen.