Zijn er voorschriften hoe wij als basisschool een leerling overdragen aan een andere school of vervolgonderwijs?

Scholen zijn wettelijk verplicht bij de overgang naar een andere school een onderwijskundig rapport van een leerling op te stellen. Het rapport wordt naar de nieuwe school gestuurd en een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt. In het rapport kunnen onder andere leerresultaten, gegevens rond de sociaal-emotionele ontwikkeling, verzuimhistorie en eventueel geboden begeleiding worden beschreven. Als het onderwijskundig rapport wordt gemaakt voor de overgang naar het voortgezet onderwijs moet in het onderwijskundig rapport het schooladvies staan. Voor het speciaal onderwijs geldt dat het ontwikkelingsperspectief ook moet worden opgenomen in het rapport.