Informatie regelgeving invoering kernvakken, slaag-zakregeling en referentieniveaus

Scholen vragen regelmatig naar informatie over de veranderde regelgeving met betrekking tot de invoering van kernvakken, slaag-zakregeling en referentieniveaus.

De informatie hierover wordt gepubliceerd op  www.examenblad.nl. Ook examenprogramma’s, syllabi voor het centraal examen, roosters en andere informatie over het (centraal) examen vindt u op die pagina. 

Relevant zijn de volgende links op Examenblad.nl:

Voor het vmbo is er vanaf 2013-2014 sprake van een aanscherping voor Nederlands: het eindcijfer mag niet lager zijn dan een vijf. Voor het leerwerktraject (lwt) blijft in 2013-2014 en 2014-2015 de eis gelden dat tenminste een zes voor Nederlands en het beroepsgerichte vak moet worden behaald. Vanaf 2015-2016 geldt ook voor het lwt dat wanneer leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets, het cijfer voor het andere vak ten minste een zes moet zijn.

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden in het Servicedocument Eindexamenbesluit VO met uitslagregel zoals geldig in 2013-2014 en 2014-2015 en in Wijziging van onder andere het Eindexamenbesluit VO in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vo.