Examencommissies mbo tijdens de coronacrisis

Hoe gingen examencommissies in het mbo om met de coronacrisis in Nederland, tijdens het eerste halfjaar van de crisis van maart tot oktober 2020? De Inspectie van het Onderwijs heeft dat geïnventariseerd in het (thema)onderzoek ‘Examencommissies mbo tijdens de coronacrisis’. Centraal stond de vraag hoe examencommissies in deze periode vorm en invulling gaven aan hun rol en verantwoordelijkheid om de kwaliteit van examinering en diplomering te borgen.

Hoe hebben examencommissies in het mbo deze periode ervaren? Hoe hebben zij onder deze bijzondere omstandigheden vorm en invulling gegeven aan hun rol en verantwoordelijkheid? En hoe werkten zij daarin samen met bestuur en opleidingsteams?
Het onderzoek bestond uit interviews met 13 examencommissies van bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen, aangevuld met gesprekken met andere betrokkenen.

De inventarisatie geeft het beeld dat het mbo-veld zeer bewust is omgegaan met examinering tijdens de eerste halfjaar van de coronacrisis, en dat de instellingen daarbij focus bleven houden op het behoud van diplomawaarde in het belang van maatschappij én student. Wel hebben de opleidingen zorgen over het lopende schooljaar 2020/2021.