Rapport Zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding middelen passend onderwijs

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar hoe samenwerkingsverbanden zicht houden op, sturen op en zich verantwoorden op de doelmatige besteding van de gelden voor passend onderwijs.

Ze heeft daar, in overleg met deskundigen eerst een theoretisch kader voor opgesteld, en vervolgens onderzocht wat er in de praktijk van te zien is.

De aandachtsgebieden in het theoretisch kader waren:

  • focus op ondersteuningsbehoeften van de leerlingen
  • cyclisch kwaliteitsmanagement
  • betrekken, stimuleren en activeren van betrokkenen
  • een cultuur van vertrouwen en transparantie

Uit het onderzoek komt naar voren dat samenwerkingsverbanden het belangrijk vinden om op de doelmatige besteding van middelen passend onderwijs goed zicht te houden, er goed op te sturen en zich erover te verantwoorden. Maar ze zijn nog wel zoekende hoe dit goed vorm te geven.