Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs

In dit onderzoek is bekeken in hoeverre instellingen die onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aanbieden, beschikken over de vereiste gedragscode volgens artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Naast de wettelijke vereisten is in breder perspectief het taalbeleid van hoger onderwijsinstellingen in kaart gebracht, zoals procedures, taalbeheersing en toegankelijkheid.