Themaonderzoek Wereldoriëntatie - De stand van zaken in het basisonderwijs

In dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de manier waarop scholen het onderwijs in oriëntatie op de wereld vorm en inhoud geven.

Het onderzoek past bij de doelstelling van de inspectie om, naast de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, naar andere vak- en vormingsgebieden te kijken.

Onderwijs in de basisvaardigheden

De afgelopen jaren zijn veel scholen aan de slag gegaan om het onderwijs in de basisvaardigheden rekenen en taal te verbeteren en de resultaten op een hoger peil te brengen. Vanuit de overheid waren daar ook impulsen voor. Voor andere leergebieden, zoals wereldoriëntatie, geldt dat minder. De Onderwijsraad wees daar in 2014 al op.

Focus verbreden

Scholen die ruimte hebben in hun beleidsagenda zouden hun focus kunnen verbreden door ook de kwaliteit van het onderwijs in wereldoriëntatie en de resultaten onder de loep te nemen. Dit rapport biedt daarvoor aanknopingspunten.

De inspectie hoopt dat de bevindingen schoolteams stimuleert om te reflecteren op de kwaliteit van het onderwijs in wereldoriëntatie. Zicht op de eigen kwaliteit is immers de eerste stap om te komen tot verbetering. De inspectie spreekt de wens uit dat het basisscholen inspireert om met het mooie en uitdagende vakgebied dat wereldoriëntatie heet aan de slag te gaan.