Richtinggevend kader handhavingstoezicht ouderbijdrage 2011

De Inspectie van het Onderwijs heeft via steekproeven bij ongeveer tweehonderd scholen in het voortgezet onderwijs onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen de ouderbijdrage aan ouders presenteren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en na overleg met bestuurders, schoolleiders, VO-raad en het ministerie van OCW heeft de inspectie haar lijn voor handhaving aangepast.