Wet open overheid regelt recht op overheidsinformatie’

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden en is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo regelt het recht op informatie van de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Beeld: ©Rijksoverheid / Herman Zonderland Fotografie Delft

Wilt u een vraag stellen over de Woo of wilt u een Woo-verzoek indienen? Via informatieverzoekenwoo@owinsp.nl kunt u uw vraag stellen of een Woo-verzoek indienen.

Woo-verzoek

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. De Woo regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Is uw verzoek te onduidelijk of te algemeen geformuleerd, dan neemt de inspectie van het onderwijs contact met u op.  In dat geval wordt de behandeling van het verzoek gepauzeerd tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Woo-gerelateerde vragen

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al op rijksoverheid.nl zijn gepubliceerd. In dat geval kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon. Via informatieverzoekenwoo@owinsp.nl kunt u uw Woo-gerelateerde vragen stellen.  Meer informatie over de Woo vindt u op rijksoverheid.nl

Openbaar voor iedereen

Informatie die door een Woo-verzoek openbaar wordt gemaakt, is in beginsel toegankelijk voor iedereen. U kunt ook om informatie vragen die alleen over uzelf gaat. In dat geval wordt de informatie niet voor iedereen openbaar. Ook kunt u om informatie vragen voor bijzondere doeleinden, zoals onderzoek.

U vindt alle Wob- en Woo-besluiten (anoniem) hier op rijksoverheid.nl.