Welke wettelijke kaders voor het onderwijsaanbod gelden bij een EOA?

Een EOA-opleiding is een programma dat moet voldoen aan de eisen voor de eerste twee leerjaren VO (onderwijstijd, bevoegdheden, inschrijving). Het doel van het onderwijs is de leerlingen te laten instromen in het regulier VO. Het onderwijs wordt gegeven in de vakken die nodig zijn om in te kunnen stromen in het regulier onderwijs. In principe zijn dat: Nederlands, rekenen, sport, en maatschappijleer. De school kan dit nog verder aanvullen.