Vallen statushouders onder de leerplicht?

Ja. Statushouders moeten zich houden aan dezelfde wet- en regelgeving als Nederlands ingezetenen. Ook voor statushouders geldt dus de leer- en kwalificatieplicht.