Zijn er nog andere dan Nederlandse graden?

Ja, er zijn ook buitenlandse graden die in Nederland mogen worden verleend. Dit zijn:

1.         Buitenlandse Bachelor- en Mastergraden: deze mogen in Nederland verleend worden op grond van een buitenlandse wettelijke regeling. Dit is een wettelijke regeling in een land (niet zijnde Nederland), op grond waarvan in dat land een graad mag worden verleend. Er moet dus sprake zijn van een regeling die van overheidswege geldt. Dit kan bijvoorbeeld een buitenlandse accreditatie zijn. Deze accreditatie moet gebaseerd zijn op een wettelijke regeling.

Dit kan gedaan worden door Nederlandse en buitenlandse instellingen of aanbieders, maar alleen onder voorwaarden. Er moet kenbaar gemaakt worden:

  • tot welke graad de opleiding leidt
  • op grond van welke buitenlandse wettelijke regeling de graad wordt verleend
  • bovenstaande twee punten moeten duidelijk gemaakt worden bij zowel het aantrekken van studenten als bij de graadverlening
  • de aanbieder moet kunnen aantonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.

2.        Buitenlandse Doctorsgraden: deze mogen in Nederland alleen verleend worden door een buitenlandse universiteit met een hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte (EER) die in ons land een nevenvestiging heeft.