Zijn er nog andere dan Nederlandse graden?

Ja, er zijn ook buitenlandse graden die in Nederland mogen worden verleend. Dit zijn:

1.         Buitenlandse Bachelor- en Mastergraden: deze mogen in Nederland verleend worden op grond van een buitenlandse wettelijke regeling. Dit is een wettelijke regeling van een land (niet zijnde Nederland), op grond waarvan een graad mag worden verleend. Er moet dus sprake zijn van een regeling die van overheidswege geldt.

2.        Buitenlandse Doctorsgraden: deze mogen in Nederland alleen verleend worden door een buitenlandse universiteit met een hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte (EER) die in ons land een nevenvestiging heeft.

Bij de buitenlandse wettelijke regeling moet bij zowel het aantrekken van studenten als bij de graadverlening duidelijk worden gemaakt tot welke graad de opleiding leidt en op grond van welke buitenlandse regeling de graad wordt verleend. Dit houdt ook in dat duidelijk moet worden welke buitenlandse accreditatie de opleiding heeft en uit welk land de graad komt of welke buitenlandse instelling de graad verleent. Het doel hierbij is om misleiding van studenten te voorkomen en het aanzien van het Nederlands hoger onderwijs te borgen.

Niet in alle gevallen kan een regeling worden toegeschreven aan een specifiek land of specifieke buitenlandse instelling. Daarom moet op de website en op het getuigschrift van de verleende graad daarnaast kenbaar gemaakt worden dat de betreffende opleiding niet leidt tot een graad op basis van de Nederlandse Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het ministerie van OCW is van deze werkwijze op de hoogte.