Voldoen scholen aan de wetgeving omtrent vrijwillige ouderbijdrage?

In augustus 2021 is de wetgeving rond de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. De strekking is dat alle kinderen aan alle schoolactiviteiten moeten kunnen deelnemen. Dit is niet (langer) afhankelijk van de keuze van ouders om een financiële bijdrage te leveren. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Ook als ouders ervoor (moeten) kiezen om niet mee te betalen, krijgt hun kind hetzelfde aanbod aan activiteiten als andere kinderen. De wet beoogt de kansengelijkheid te vergroten. Mede naar aanleiding van meldingen hield de Inspectie van het Onderwijs in 2022 het onderzoek ‘Voldoen scholen aan de wetgeving omtrent vrijwillige ouderbijdrage?’

Hiertoe onderzocht de inspectie 160 schoolgidsen van scholen in het voortgezet onderwijs. Onderzocht werd:

  • is het helder dat de ouderbijdrage vrijwillig is en geen consequenties heeft voor het kind, als het gaat om deelname aan activiteiten?
  • als een bijdrage wordt gevraagd: is het duidelijk om hoeveel kosten het gaat en ten bate van welke activiteiten?

De inspectie concludeert: ruim driekwart van de schoolgidsen voldoet niet aan de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage. In de meeste schoolgidsen is onvoldoende duidelijk dat een bijdrage van ouders vrijwillig is. Ook is de communicatie van scholen over de vrijwillige ouderbijdrage vaak niet volledig. Verder is in het grootste deel van de schoolgidsen onduidelijk of de posten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, legitiem zijn.

Aansluitend werd de analyse besproken met betrokkenen, zoals ouders (ook uit medezeggenschapsraden), schoolbesturen en -directeuren, stafmedewerkers, leerlingen en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties en belangenorganisaties. Aan de hand hiervan zijn aanbevelingen opgesteld.