Samenwerken aan kansen voor kinderen. Herijking toezicht vve en kinderopvang

De inspectie heeft een pilot uitgevoerd bij zestien gemeenten rond het toezicht op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de kinderopvang. Ze heeft in beeld gebracht hoe de bestuurlijke partijen in die gemeenten samenwerken, of zij zicht hebben op de kwaliteit van vve en kinderopvang op de locaties en hoe zij (samen)werken aan kwaliteitsverbetering.

Gemeenten, houders kinderopvang en schoolbesturen verschillen in de mate waarin zij zicht hebben op de kwaliteit van vve en kinderopvang, sturen op verbetering en zich daarover verantwoorden. Met een andere inrichting van het toezicht van de inspectie zouden de risico’s beter in beeld gebracht kunnen worden en een kwaliteitsverbetering gestimuleerd kunnen worden.

De onderzoeken zijn gedaan voordat scholen en de kinderopvang moesten sluiten vanwege de coronacrisis. Maar het belang om zicht te hebben op kinderen met onderwijsachterstanden en deze achterstanden te voorkomen en in te lopen, is daardoor alleen maar groter geworden. Tegelijkertijd zien we ook dat de partijen die betrokken zijn bij de voor- en vroegschoolse educatie er een opgave bij hebben gekregen om binnen de RIVM richtlijnen hun reguliere taken weer op te pakken.

Het rapport ‘Samenwerken aan kwaliteit en kansen voor kinderen. Herijking toezicht vve en kinderopvang’ is tegelijk met een rapport over de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en over de Lokale en educatieve agenda openbaar gemaakt. De inspectie pleit naar aanleiding van deze rapporten voor meer aandacht voor het inlopen en voorkomen van onderwijsachterstanden.