Inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs hebben vaker te maken met selectie. Dit komt doordat steeds meer hbo- en wo-opleidingen aan de poort selecteren. Ook verzwaart een deel van de instellingen de selectie in de propedeuse. Dit blijkt uit inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Motieven voor toepassen selectie

De meest genoemde motieven voor het selecteren van studenten zijn kwaliteitsbeheersing, verbetering van het bachelorrendement en/of het verkorten van de studieduur. Voor hogescholen speelt ook het gebrek aan stageplaatsen een rol. Selectie vergroot volgens de onderwijsinstellingen studiesucces en onderwijskwaliteit. Daarnaast zorgt het aantoonbaar voor een wat andere instroom.

Toegankelijkheid hoger onderwijs niet onder druk, studentenstromen verschuiven

Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat. Alle groepen studenten blijven gelijk vertegenwoordigd in het hoger onderwijs (in ieder geval tot 2014). Wel zien wij dat bepaalde groepen studenten wat minder vaak in opleidingen met selectie instromen. Zo stromen studenten met lagere eindexamencijfers minder vaak in bij selecterende opleidingen.

Meerjarig onderzoek naar selectie en toegankelijkheid

De komende jaren blijft de inspectie de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs onderzoeken.