Monitor Beleidsagenda Lerarenopleidingen 2005-2008

Het ministerie van OCW, de VSNU en de HBO-Raad hebben in 2005 afspraken gemaakt over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. De Inspectie van het Onderwijs heeft in de tweede helft van 2007 onderzocht in hoeverre deze afspraken, vastgelegd in de Beleidsagenda Lerarenopleidingen 2005-2008, zijn nagekomen.

Om de ambitie 'Nederland kennisland' te realiseren, zijn goed opgeleide en vaardige mensen nodig. Dat vereist goede leraren die kunnen vernieuwen en het onderwijs zo kunnen inrichten dat jongeren hun talenten optimaal verzilveren.

Met het oog op dit streven, maar ook naar aanleiding van negatieve signalen over de kwaliteit van lerarenopleidingen, hebben het ministerie van OCW, de VSNU en de HBO-raad afgesproken een gezamenlijke inspanning te verrichten om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verhogen. De afspraken zijn vastgelegd in de Beleidsagenda lerarenopleidingen 2005-2008.

Hoewel het verbeter- en vernieuwingstraject nog volop gaande is, heeft de Inspectie van het Onderwijs in de tweede helft van 2007 onderzocht in hoeverre de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Dit onderzoek vond plaats omdat de staatssecretaris van OCW (Van Bijsterveldt) tussentijds op de hoogte gesteld wenste te worden van de vorderingen om zo, indien nodig, bij te kunnen sturen. De inspectie heeft daartoe een monitor van de Beleidsagenda uitgevoerd.

Voor de evaluatie van de thema's 'opleiden in de school' en 'educatieve infrastructuur' is door OCW een afzonderlijk traject georganiseerd. Omwille van de volledigheid wordt in dit rapport wel de informatie opgenomen die de inspectie lopende het onderzoek heeft verzameld met betrekking tot deze twee thema's.