Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Klachten

Op deze pagina vindt u informatie over klachten:

Rol van de inspectie

De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Wel kan zij adviseren en informeren bij pesterijen, seksuele intimidatie en geweld.

Met overige klachten kunt u terecht bij hieronder genoemde instanties.

Let op: Om een beter beeld van de betrokken instelling te krijgen, wil de inspectie wel graag een melding van uw klacht ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld via het contactformulier. Uw signaal gaat naar het betreffende inspectieteam van de instelling. Zij lezen het, nemen het op in het dossier van de instelling en nemen het eventueel mee in het volgend onderzoek naar de instelling. Uw signaal, aangevuld met eventuele andere signalen, kan leiden tot een onderzoek naar de betreffende instelling.

Advies nodig?

Wilt u uitzoeken of uw klacht gegrond is, dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Zij beantwoorden vragen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt ook contact opnemen met Informatie Rijksoverheid, via telefoonnummer: 1400 (gratis).

Ouders

Ouders die advies willen, kunnen terecht bij het informatiepunt van ouderorganisaties 5010.

Leerlingen en studenten

Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen advies inwinnen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Leerlingen in het middelbaar onderwijs bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Studenten in het hoger onderwijs kunnen terecht bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) of de Landelijke Studenten Vakbond.

Onderwijspersoneel

Onderwijspersoneel kan advies vragen bij de vakbonden.

Klachten over het onderwijs

Primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De directie van de school kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur).

Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Elke school moet een dergelijke commissie hebben. Overigens is het ook mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie waar de school bij is aangesloten.

De schoolgids vermeldt op welke wijze u uw klacht kunt indienen. Bovendien wordt meestal aangegeven hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. Ook kunt u bij de vertrouwenspersoon van de school informeren naar het verloop van de klachtenprocedure.

Middelbaar beroepsonderwijs

De klachtenbehandeling in het middelbaar beroepsonderwijs is nog niet wettelijk vastgelegd. Op dit moment kennen de meeste instellingen een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenregeling staat beschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de instelling. Hierin staat wie er in deze commissie zitting hebben, hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn.

Klachten over examens en tentamens kunnen ingediend worden bij de examencommissie of de commissie van beroep voor de examens. Deze laatste oordeelt over beslissingen van de Examencommissie of van de examinatoren. De manier van handelen, de wijze waarop de klacht moet worden ingediend en de reactietermijnen staan beschreven in de OER.

Hoger onderwijs

De rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs is geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De klachtenprocedure kunt u terugvinden in het studentenstatuut. Dat dient het instellingsbestuur bij de eerste inschrijving voor een opleiding aan iedere student uit te reiken. Hierin staat wie er in de klachtencommissie zitting hebben, hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn.

Klachten over examens en tentamens kunnen worden ingediend bij de examencommissie van de betreffende opleiding. In tweede instantie kan dat ook bij het college van beroep voor de examens van de instelling. Het aangewezen onderwijs heeft geen wettelijke verplichting om een college van beroep voor de examens in te stellen. In dat geval kan men in beroep gaan bij de rechter. Het college van beroep voor de examens oordeelt over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren. Het oordeelt ook over de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten en de omvang van vrijstellingen.

Het is mogelijk om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs als het gaat om:

  • beslissingen van hoger onderwijsinstellingen betreffende vermindering of vrijstelling van collegegeld of examengeld;
  • financiële ondersteuning, als de tempo- of prestatiebeursnorm niet gehaald wordt;
  • inschrijving en vooropleidingseisen;
  • vrijstelling(en) op grond van andere diploma's;
  • decentrale selectie bij numerus-fixusopleidingen;
  • de vrijwillige bijdrage;
  • overtreding van de huisregels van de instelling.

Aanvullende klachtprocedure buitenlandse studenten

Naast de klachtenprocedure bij de hoger onderwijsinstelling zelf, is er voor buitenlandse studenten een aanvullende klachtprocedure. Deze is opgesteld naar aanleiding van de Gedragscode Hoger Onderwijs. Op de website van de Gedragscode leest u meer over de klachtenprocedure.

Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld?

Bij de inspectie werken vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en discriminatie en radicalisering. 

Klachten over de inspectie

Klachten kunnen betrekking hebben op alle gedragingen van de inspectie en haar medewerkers. Klachten handelt de inspectie in eerste instantie zelf af. Meer informatie.

Stuur door