Meting kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt  de inspectie de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. Daartoe voeren we in 2019 een steekproefonderzoek uit.

We onderzoeken in de periode van januari tot en met juni 2019 de kwaliteit van de educatie op 250 voorschoolse voorzieningen. Daarnaast schetsen we een beeld van de kwaliteit van vroegschoolse educatie door 75 vroegscholen te onderzoeken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse educatie. Over de bevindingen wordt in het voorjaar van 2020 gerapporteerd.