Toezicht Sociaal Domein publiceert onderzoeksprogramma 2018 – 2019

Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, waaronder de Inspectie van het Onderwijs *, heeft zijn onderzoeksprogramma voor de jaren 2018 – 2019 gepubliceerd.

In 2018 worden allereerst drie lopende toezichtonderzoeken afgerond:

  • Personen met verward gedrag;
  • Statushouders;
  • Uitstroom uit Voortgezet speciaal onderwijs MBO-1 en Praktijkonderwijs naar vervolgopleiding of werk.

De programmering van de toezichtonderzoeken voor 2018 – 2019 is tot stand gekomen op basis van de risicoanalyses van de inspecties, waarbij de aandacht vooral uitging naar onderwerpen die het eigen domein overstijgen. Vervolgens zijn de keuzes die daarbij gemaakt zijn voorgelegd aan externe stakeholders, waaronder de betrokken departementen, gemeenten en Wmo-toezicht.

De Stuurgroep TSD heeft op grond van het voorgaande de volgende onderwerpen geprogrammeerd:

  1. Veilig Thuis in het lokale netwerk;
  2. Kwetsbare burgers op ‘vergeten plekken’;
  3. Kinderen in de knel;
  4. Ouderen (55+) die niet participeren op de arbeidsmarkt met een (UWV) uitkering.

Naast deze toezichtonderzoeken zullen de samenwerkende inspecties een vooronderzoek verrichten naar de rol van de keten en het netwerk in de preventie van suïcide onder jongeren en jongvolwassenen.

*Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.