“Leerlingen betrekken bij verbeteringen”

Zodra veiligheid een aandachtspunt bleek op een van de scholen waarop Nelie Groen directeur is, pakte ze dit onderwerp breed op in deze school. “We willen dat leerlingen zich veilig voelen in hun omgeving.” De school ging aan de slag met het thema en overlegde daarbij goed met de Inspectie van het Onderwijs. “Daarbij merk je dat de inspecteur echt een gesprekspartner is en dat je samen bouwt aan de capaciteiten van de school.”

Dat uit een enquête van de Inspectie van het Onderwijs bleek dat niet alle leerlingen zich veilig voelen op school, kon Groen wel verklaren. “We zijn een school met bijna alleen jongens. Met zo’n populatie komt sneller competitief gedrag bovendrijven. Jongens gaan graag de krachtmeting aan: Wie is de sterkste? Wie kan iets het beste? Dat kan bij sommige leerlingen een gevoel van onveiligheid geven. Zeker omdat dat soms gepaard gaat met wat duwen en trekken. Dan is het belangrijk dat duidelijk is wat we verstaan onder persoonlijke afstand en hoe je hier rekening mee houdt.”

Nelie Groen

Veranderen van binnenuit

Groen wilde de verandering van binnenuit vormgeven. Wel overlegde ze met de inspecteur hoe ze dit konden aanpakken. “Je merkt dan dat de inspectie een betrokken gesprekspartner is. Onze eigen inspecteur kwam met goede ideeën én hij nam een collega mee die expert is op het vlak van veiligheid. Samen keken we waar we tegenaan liepen, en hoe we zaken anders kunnen inrichten.  Daarnaast kregen we de suggestie  om coaching of intervisie in te zetten.”

Emotioneel-sociale cultuur beïnvloeden

De school richtte een werkgroep in met vertegenwoordiging vanuit alle geledingen. “We kijken naar de regels, hoe we ze kunnen handhaven en hoe we de emotioneel-sociale cultuur positief kunnen beïnvloeden. We bespreken hoe we met elkaar willen samenleven binnen de school.” De inbreng van leerlingen neemt de werkgroep steeds meer mee. “We vragen sinds kort onze leerlingenraad in groepjes mee te denken over vragen die we hebben. Daarnaast hebben we een vrije inlooplunch. Hierin nemen we dertig minuten de tijd om met elkaar over bepaalde onderwerpen te discussiëren. Daarbij zijn ook leerlingen welkom om mee te denken.” 

Tijd, energie en budget 

De werkgroep zette in op een methode die uitgaat van beweging. Deze start in de gymlessen en bevat daarnaast mentale lessen en sociale vaardigheden-training. “De methode voeren we nu nog als pilot in twee klassen uit, volgend jaar rollen we de methode in alle eerste klassen uit.”
Het traject zorgde ervoor dat veiligheid een van de doelen van de school is geworden. “We maken er tijd, energie en budget voor vrij. Het is een proces van de lange adem, dat we vanuit de schoolleiding faciliteren. Op personeelsbijeenkomsten staat het onderwerp op de agenda, zodat onze focus erop blijft.”

Lange termijn voor ogen

De grote uitdaging die Groen ziet en de taak die ze voor zichzelf ziet weggelegd is energie blijven zetten op het onderwerp. “Je moet alert zijn dat je je niet door de waan van de dag in allerlei urgente zaken laat trekken, waardoor de belangrijke zaken ondersneeuwen. Zeker bij situaties waar ouders en leerlingen betrokken zijn, ben je soms meer tijd bezig met iedereen op de hoogte houden dan met de koers uitzetten. Terwijl je juist ook aan de richting op de lange termijn wilt werken.” 

Meebouwen aan capaciteiten

De inspecteur neemt veiligheid als indicator mee in zijn controle. Ik ben er  van overtuigd dat we  kunnen laten zien dat we flinke stappen hebben gezet. De inspecteur zal bij ons sowieso niet snel op onverwachte zaken stuiten. Als we ergens tegenaan lopen, bel ik altijd gelijk met de inspecteur om hem te informeren en om te overleggen hoe we het kunnen aanpakken. Ik zie de inspectie dan ook als een partij die mee helpt bouwen aan de capaciteiten van de school. We hebben hetzelfde doel voor ogen: een school creëren die goed en veilig onderwijs levert aan onze leerlingen.” 

Jaarbeeld 2015

In het jaarverslag van de inspectie bracht de inspectie niet alleen de informatie over onze organisatie naar buiten. We lieten daar ook vertegenwoordigers uit verschillende onderwijssectoren kort aan het woord. Bovenstaande tekst is een lange weergave van het gesprek dat we met Nelie Groen voerden. Nelie Groen is directeur van een Technische en een Maritieme school, een VMBO LWOO plus en Praktijkschool.