Meer meldingen van fysiek geweld bij vertrouwensinspecteurs

Het aantal meldingen bij de Vertrouwensinspecteurs (VI’s) van de Inspectie van het  Onderwijs is het afgelopen schooljaar 2015/2016 stabiel gebleven. Waar het totaal aantal meldingen licht afnam van 2000 tot 1962, steeg het aantal meldingen van fysiek geweld echter van 426 naar 569.  Een stijging van ruim 30%. Ruim een derde van het aantal meldingen fysiek geweld ging  over mishandeling. Bijvoorbeeld een vechtpartij op het schoolplein met soms ernstige gevolgen.

Het aantal meldingen seksueel misbruik is over alle sectoren  licht gedaald. In bijna de helft van deze meldingen is de beschuldigde een met taken belast persoon, zoals bijvoorbeeld een leerkracht of conciërge. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere rapportagejaren. 

Verder valt op dat het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof met ruim 40% is afgenomen.

In de factsheet die tevens dient als technisch rapport bij de Staat van het Onderwijs dat op 12 april verschijnt worden opvallende bevindingen of trends benoemd. Verder staat er per sector een overzicht van het aantal meldingen en de aard daarvan. Tot slot zetten we uiteen in welke gevallen er sprake is van een meldplicht, overlegplicht en/of aangifteplicht.