Schoolbesturen staan er financieel beter voor

Uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat schoolbesturen in 2015 voorzichtig omgingen met het geld dat ze van de overheid ontvingen. Gemiddeld genomen zijn de reserves toegenomen en stonden de scholen er in 2015 financieel gezien een stuk beter voor dan het jaar ervoor. Deze en andere bevindingen staan in 'De financiële staat van het onderwijs 2015’. Het is de tweede keer dat de inspectie alle financiële gegevens over alle onderwijssectoren gebundeld presenteert.

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang noemt het verstandig als scholen een reserve aanhouden. Tegelijkertijd waarschuwt ze schoolbesturen om in de toekomst niet té veel reserves aan te houden: “De appeltjes voor de dorst moeten in verhouding blijven staan tot de reële risico’s die scholen lopen. Sparen mag geen doel in zichzelf worden”. Volgens Vogelzang zou té veel sparen op termijn ten koste kunnen gaan van noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van het onderwijs.

Alleen reële risico’s afdekken

De inspectie ziet tussen onderwijssectoren  soms belangrijke verschillen, net als tussen individuele scholen binnen één bepaalde sector.  Zo zijn er instellingen die een spaarpot hebben aangelegd voor de krimp van het aantal leerlingen of voor verbouwingen of andere noodzakelijke verbeteringen.

Volgens Vogelzang is de vraag of de bij elkaar opgetelde reserves van het onderwijs  in verhouding staan tot de risico’s van de sector als geheel. “Het is voor ons nog onduidelijk of de reserveringen van scholen of samenwerkingsverbanden berusten op reële risico’s, zoals teruglopende inkomsten vanwege de daling van het aantal leerlingen in hun regio, of dat het gaat om risicomijdend gedrag ten koste van investeren in onderwijskwaliteit. Het is belangrijk dat besturen en scholen hier in hun jaarverslag meer inzicht in geven”. 

Samenwerkingsverbanden nog flink voorzichtig

Voor het eerst zijn in De financiële staat van het onderwijs ook cijfers opgenomen over  de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Met name hier zag de inspectie nog veel voorzichtigheid en weinig beleidskeuzes. En als deze er al zijn, ontbreekt vaak nog de onderbouwing ervan.

Juiste en transparante analyses maken

De inspectie ziet dat schoolbesturen hun ‘continuïteitsparagrafen’ steeds verder verbeteren. De toekomstanalyses kunnen echter nog worden versterkt. Zo wordt duidelijker waarom reserves  worden opgebouwd.

Met De financiële staat van het onderwijs 2015 wil de inspectie een bijdrage leveren aan het gesprek over de financiële aspecten van het onderwijs. De inspectie vindt dat scholen en samenwerkingsverbanden dit gesprek kunnen verrijken door open te zijn over hun financiële situatie. Bijvoorbeeld door vooruitlopend op een wettelijke verplichting daartoe, reeds nu hun financiële jaarverslagen actief openbaar te maken.