Tussenresultaten Nederlands onderwijs in het buitenland

De inspectie beoordeelt sinds begin 2016 niet meer de tussenresultaten in het basisonderwijs. Dat geldt ook voor het Nederlands onderwijs in het buitenland.

Het niet meer beoordelen van de tussenresultaten past binnen het beleid om het eigenaarschap van de kwaliteit van het onderwijs bij de besturen en scholen zelf te leggen.

In het buitenland hanteerden we – zeker bij NTC-scholen – toch al niet de landelijk genormeerde gegevens en behorende ondergrenzen als absoluut uitgangspunt. Dit komt doordat de leerlingenpopulatie vaak onvergelijkbaar is. De inspectie bekijkt nog wel of scholen zelf ambitieuze doelen voor de te bereiken leerresultaten opnemen in hun systeem van kwaliteitszorg.

Ook gaan wij na of scholen de beoogde leerresultaten behalen. Dit kan voor leerlingen afzonderlijk, groepen leerlingen en per taaldomein. Nu al kijken we bij de beoordeling van de leerresultaten in kleinschalige situaties in het buitenland naar de leerwinst per leerling en indien mogelijk ook per groep en per taaldomein. Het accent ligt daarbij op de resultaten op technisch en begrijpend lezen in de bovenbouw.