Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Op grond van deze wet mag de inspectie alleen persoonsgegevens verwerken (ontvangen, opslaan) als dat voor de uitvoering van onze wettelijke taken noodzakelijk is.

Bij de uitvoering van vrijwel al onze taken kunnen we volstaan met anonieme gegevens. Als u leerlingengegevens bij ons wilt aanleveren dan kunt u deze geanonimiseerd aanleveren. Voor de uitvoering van onze wettelijke taken hebben we tijdens het schoolbezoek wel toegang nodig tot het leerlingvolgsysteem.