Kwaliteitsgebied Onderwijsproces mbo

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van een opleiding is de kwaliteit van het onderwijsproces: voldoet het onderwijsprogramma aan de eisen, wordt er effectief geleerd  binnen en buiten de instelling en is de begeleiding gedurende de studieloopbaan doeltreffend? Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijsproces vindt plaats op grond van het onderzoekskader mbo 2017.

Wat onderzoeken we bij het kwaliteitsgebied onderwijsproces?

Bij het kwaliteitsgebied Onderwijsproces kijken wij naar de kwaliteit van de uitvoering van het gehele onderwijsprogramma en de begeleiding daarbij. We onderzoeken dit aan de hand van een aantal standaarden die bij het kwaliteitsgebied Onderwijsproces horen.

Standaard Onderwijsprogramma (OP1)

Bereidt het onderwijsprogramma de studenten voldoende voor op de beroepspraktijk, het vervolgonderwijs en de samenleving?

Standaard Ontwikkeling en begeleiding (OP2)

Volgt de opleiding de ontwikkeling van de studenten voldoende? Laat de opleiding het onderwijs aansluiten op de ontwikkeling? En biedt ze passende begeleiding en extra ondersteuning?

Standaard Didactisch handelen (OP3)

Stelt het didactisch handelen van het docententeam de studenten in voldoende mate in staat tot leren en ontwikkelen?

Standaard Beroepspraktijkvorming (OP7)

Is de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming doeltreffend?

Wat is onze werkwijze?

Het vierjaarlijks inspectieonderzoek begint met een gesprek met het bestuur. Op basis van de informatie uit dit gesprek en op basis van informatie die bij de inspectie beschikbaar is maken we een onderzoeksplan. In het onderzoeksplan beschrijven wij welke gebieden en/of standaarden wij gaan onderzoeken. Als het onderwijsproces object van onderzoek is, beschrijven wij in het onderzoeksplan welke standaarden van het kwaliteitsgebied Onderwijsproces onderzocht worden en waarom. We onderzoeken namelijk niet altijd alle standaarden van een kwaliteitsgebied.

Het onderwijsproces kunnen we ook onderzoeken naar aanleiding van gesignaleerde risico’s. Dat kan dus ook onafhankelijk van het vierjaarlijks onderzoek.

Beroepspraktijkvorming (stage)

De kracht van het middelbaar beroepsonderwijs is dat er door het programmaonderdeel beroepspraktijkvorming (stage) een verbinding wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk, waarbij de inhoud van beide programmaonderdelen elkaar aanvult.

De opleiding heeft dan ook expliciet de taak om te zorgen voor de beschikbaarheid van een geschikte praktijkplaats waardoor een evenwichtige verbinding kan plaatsvinden tussen het leren in de beroepspraktijk en het leren op de onderwijsinstelling. Om de beroepspraktijk in de opleiding te verankeren dient de instelling ook contacten met het (regionaal) bedrijfsleven te onderhouden. In ons onderzoek stellen we als kernvraag of de opleiding zowel op school als op de beroepspraktijkvormingsplaats voldoende bijdraagt aan de doeltreffendheid van de beroepspraktijkvorming. Dat betekent tevens dat de begeleiding zich richt op de voortgang van de student in de beroepspraktijkvorming.

Documenten

Onderwijstijd

We voeren onderzoek naar onderwijstijd uit als sprake is van onvoldoende onderwijsresultaten of ontevredenheid bij studenten. Ook signalen kunnen aanleiding zijn om een onderzoek te starten naar onderwijstijd. 

De inspectie gaat in het vierjaarlijks onderzoek na hoe de kwaliteitsborging op het punt van onderwijstijd instellingsbreed is geregeld. Het gaat daarbij om vragen als “hoe stuurt en houdt de instelling zicht op het naleven van de wettelijke bepalingen over onderwijstijd?”, “in hoeverre wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de wettelijke urennorm?” en “welke waarborgen heeft de instelling getroffen om kwalitatief goed onderwijs aan te blijven bieden, indien er is afgeweken van de wettelijke urennorm?”

Indien daar aanleiding toe is kan het onderzoek naar onderwijstijd op opleidingsniveau worden uitgebreid. Dit doen we met name wanneer er op opleidingsniveau tekorten zijn op het gebied van opbrengsten, leertijd en/of tevredenheid van studenten, medewerkers of bedrijven.

Lees verder op onze uitgebreide pagina over Onderwijstijd in het middelbaar beroepsonderwijs.