Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten mbo

Bij het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten (OR) kijken we of de instelling voldoende studiesucces boekt. Dit houdt in dat we onderzoeken of de instelling met haar studenten resultaten behaalt die tenminste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Daarbij kijken we onder andere naar de verhouding tussen studenten die de instelling mét een diploma verlaten en de totale uitstroom van studenten uit de instelling. De gehanteerde normen vloeien voort uit het onderzoekskader mbo 2017 en gelden voor een periode van vier jaar (bij niet bekostigde instellingen: twee jaar).

Verder bespreken we met de instelling of de gegevens over het vervolg van de loopbaan van de studenten bij de opleiding bekend zijn en tenminste aan de verwachting van de opleiding voldoen.

Wat is onze werkwijze?

Het vierjaarlijks onderzoek begint met een gesprek met het bestuur. Op basis van de informatie uit dit gesprek en op basis van informatie die bij de inspectie beschikbaar is maken we een onderzoeksplan. In het onderzoeksplan beschrijven we welke kwaliteitsgebieden en standaarden wij gaan onderzoeken. Als het kwaliteitsgebied onderwijsresultaten object van onderzoek is, beschrijven we in het onderzoeksplan waarom we dit kwaliteitsgebied onderzoeken.

De onderwijsresultaten kunnen we ook onderzoeken naar aanleiding van gesignaleerde risico’s. Dat kan dus ook onafhankelijk van het vierjaarlijks onderzoek.

Hieronder vindt u documenten over het toezicht op het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten bij bekostigd en niet-bekostigd mbo, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en overige educatie.

Aanpassingen in bestanden onderwijsresultaten bekostigd onderwijs

In het Internet Schooldossier (ISD) zijn vernieuwde bestanden onderwijsresultaten bekostigd onderwijs geplaatst in verband met een aantal correcties ten opzichte van de versie van juni 2017:

  • In het bestand voor de entreeopleiding zijn vier landelijke cijfers toegevoegd waar instellingen zich mee kunnen vergelijken.
  • In het bestand zijn op het niveau van het crebo de aantallen (tellers en noemers) toegevoegd waar de inspectie de berekening van de driejaarscijfers voor het jaar- en diplomaresultaat op baseert.
  • In het bestand zijn op het niveau van het crebo de tellers verwijderd wanneer de noemer van het driejaarscijfer voor het startersresultaat ontbrak. Het is immers onmogelijk om het startersresultaat te berekenen wanneer er informatie ontbreekt over het aantal nieuwe instromers in de instelling in een bepaald jaar. 

Kwaliteitszorgmedewerkers kunnen in het ISD de onderwijsresultaten voor hun instelling inzien zoals deze door de inspectie berekend zijn. Dit geeft instellingen de mogelijkheid om de cijfers te vergelijken met hun eigen berekeningen.

Berekening onderwijsresultaten niet bekostigde instellingen

De inspectie maakt voor de berekening van de onderwijsresultaten van niet-bekostigde instellingen gebruik van gegevens uit Basisregister Onderwijs (Bron). Daarvoor is het van belang dat niet-bekostigde instellingen de gegevens zodanig in Bron invoeren dat ze gebruikt kunnen worden voor die berekening.

Daarom stelden de inspectie, DUO en NRTO een aantal definities op om eenduidigheid van de aangeleverde gegevens te bevorderen. Hieronder kunt u het document 'Definities voor administreren gegevens niet-bekostigde instellingen' downloaden.