Toezicht op keuzedelen middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Met de invoering van de herziening kwalificatiestructuur mbo per 1 augustus 2016 bestaat een mbo-opleiding voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met de keuzedelen kan de student zich verbreden of verdiepen. De keuzedelen worden geëxamineerd.

Toezicht op keuzedelen tot augustus 2021 onveranderd

Eerder communiceerden we dat het toezicht op keuzedelen met ingang van 1 augustus 2020 integraal deel uitmaakt van de oordeelsvorming over het onderwijs en de examinering. Tot augustus 2021 blijft het toezicht op keuzedelen echter onveranderd. Vanaf cohort 2020/2021 telt het examenresultaat voor keuzedelen wel mee in de slaag/zak beslissing. Voor eerdere cohorten is dit nog niet het geval. Dit verandert niet.

Hoe ziet het toezicht op keuzedelen er tot augustus 2021 uit?

Tot augustus 2021 geven we nog geen inhoudelijk oordeel over de keuzedelen. Dit betekent dat wij tot die tijd de keuzedelen wel betrekken bij het toezicht, maar dat de inhoudelijke bevindingen niet bijdragen aan het oordeel op de standaarden. Dit doen wij zo vanaf schooljaar 2018-2019. Wanneer we tijdens het vierjaarlijks onderzoek bijzonderheden constateren, bespreken we deze met het bestuur.

Wel kijken we of de opleiding keuzedelen aanbiedt en of deze worden geëxamineerd. Als er geen onderwijs in keuzedelen wordt aangeboden, dan betrekken wij dit bij ons oordeel op de standaard Onderwijsprogramma (OP1). Wanneer de keuzedelen niet geëxamineerd worden of wanneer de examenresultaten van de keuzedelen niet betrokken worden bij de diplomering, dan betrekken wij dit bij het oordeel op de standaarden van het gebied Examinering en diplomering.

Waarom blijft het toezicht op de keuzedelen nog onveranderd?

Er vinden momenteel discussies in het land plaats over de examinering van keuzedelen. Enerzijds gaat het hierbij over de examendruk, anderzijds over de uitvoerbaarheid Daarnaast is de flexibiliteit die door onder andere de invoering van keuzedelen is ontstaan aanleiding om de huidige wijze van examinering ter discussie te stellen. We zien dat mbo-opleidingen zich momenteel steeds meer richten op de ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij flexibilisering, leven lang ontwikkelen en onderwijs op maat belangrijke thema’s zijn. Dit roept echter ook vragen op over de mogelijke gevolgen voor de examinering. Gelet op deze ontwikkelingen voert OCW samen met de MBO Raad en de NRTO een verkenning uit naar de flexibilisering van het mbo-stelsel en de mogelijke gevolgen daarvan voor examinering.

Tevens vindt momenteel een evaluatie van het huidige onderzoekskader van de inspectie plaats. Mogelijk leidt deze evaluatie, samen met bovengenoemde verkenning, tot bijstelling van een aantal standaarden. Deze zullen opgenomen worden in het nieuwe onderzoekskader, dat naar verwachting per augustus 2021 van kracht wordt. Per die datum maakt het toezicht op keuzedelen integraal deel uit van de oordeelsvorming over het onderwijs en de examinering.