Centrale examens taal en rekenen mbo

Examens op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en Engels in het mbo worden centraal afgenomen. De centrale examens worden stapsgewijs ingevoerd en vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor een deugdelijke afname van de centrale examens rekenen, Nederlands lezen en luisteren en Engels lezen en luisteren. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor de examencommissies van de instelling, die zich daarbij moet houden aan de richtlijnen van het CvTE. Als zich volgens de examencommissie ernstige onregelmatigheden voordoen tijdens een centraal examen, komt de Inspectie van het Onderwijs in beeld.

Onregelmatigheden tijdens centrale examens

De handelswijze bij geconstateerde onregelmatigheden tijdens de afname van centrale examens is vastgelegd in de regeling examenprotocol centrale examinering mbo en de Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen.

Als de examencommissie een onregelmatigheid constateert tijdens de afname van een centraal examen, dan is het aan de examencommissie om een besluit te nemen over het gevolg. Dit besluit ligt in de lijn van besluiten bij onregelmatigheden die zich ook bij de niet-centrale examens kunnen voordoen.

Het kan ook voorkomen dat de  geconstateerde onregelmatigheid van dien aard is  dat deze op grond van het examenprotocol gemeld moet worden  bij de Inspectie van het Onderwijs. Indien de  inspectie van mening is dat het centraal examen niet volgens de geldende regels is afgenomen, kan zij besluiten dat voor één of meer deelnemers een examen geheel of gedeeltelijk opnieuw moet worden afgenomen (artikel 11 Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB). Het reeds gemaakte examen wordt dan voor deze deelnemer(s) ongeldig verklaard

De inspectie verzoekt het CvTE zo nodig nieuwe opgaven vast te stellen en te bepalen op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen. De examencommissie meldt de onregelmatigheid aan de inspectie door gebruik te maken van het ‘Aanvraagformulier opnieuw afnemen centraal examen’.

Melding onregelmatigheid bij de inspectie

De examencommissie kan een onregelmatigheid uitsluitend melden via het e-mailadres: ce-mbo@onderwijsinspectie.nl, met als onderwerp ‘Melding onregelmatigheid’.

Tijdens en na de afnameperiodes wordt deze mailbox door de inspectie gecontroleerd op binnengekomen meldingen. Als niet binnen één dag na melding een ontvangstbevestiging is ontvangen, verzoeken we de melder  hierover contact op te nemen met het Loket Onderwijsinspectie. Het Loket is bereikbaar via 088-669 60 60 (keuze 2) op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.