Kwaliteitsgebied Examinering en diplomering mbo

Het toezicht op de examinering in het middelbaar beroepsonderwijs gebeurt op basis van het onderzoekskader mbo 2017. In het waarderingskader zijn de landelijke examenstandaarden verwerkt. Het toezicht richt zich op onderwijsinstellingen die zelf de examinering verzorgen en op exameninstellingen.

Wat onderzoeken we bij het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering?

Bij het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering (ED) onderzoeken we de kwaliteit van de examinering en diplomering en de borging ervan. Dit onderzoeken we aan de hand van drie standaarden. Deze standaarden zijn opgenomen in de regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017.

Standaard Kwaliteitsborging  Examinering en diplomering (ED1)

Zorgt de examencommissie ervoor dat de examinering en diplomering voldoet aan de kwaliteitseisen?

Standaard Exameninstrumentarium (ED2)

Sluiten de examens aan op de uitstroomeisen van de opleiding? En voldoen de examens aan de toetstechnische eisen?

Standaard Afname en beoordeling (ED3)

Voldoen de inrichting en uitvoering van het proces van afname en beoordeling aan de kwaliteitseisen ? En levert dit betrouwbare uitkomsten op?

Wat is onze werkwijze?

Het vierjaarlijks inspectieonderzoek begint met een gesprek met het bestuur. Op basis van de informatie uit dit gesprek en op basis van informatie die bij de inspectie beschikbaar is maken we een onderzoeksplan. In het onderzoeksplan beschrijven we welke gebieden en standaarden we gaan onderzoeken. Als Examinering en diplomering object van onderzoek is, dan beschrijven we in het onderzoeksplan welke standaarden we van dit kwaliteitsgebied onderzoeken en waarom. We hoeven namelijk niet altijd alle standaarden van een gebied te onderzoeken. Ons vertrekpunt bij onderzoeken in het gebied Examinering en diplomering is altijd de examencommissie van de onderwijsinstelling.

Indien we in het onderzoeksplan opnemen dat we ook de exameninstrumenten onderzoeken kunnen we deze van tevoren bij de opleiding opvragen. We kunnen echter ook besluiten deze eerst op locatie te onderzoeken. In dat geval besluiten we op locatie of het nodig is de instrumenten alsnog op te vragen. In het onderzoeksplan beschrijven we hoe we dit gaan doen. Of we de exameninstrumenten opvragen is mede afhankelijk van de vraag of dit exameninstrumentarium door ons al eerder is onderzocht en of deze zelf ontwikkeld zijn.

Examinering en diplomering kunnen we ook onderzoeken naar aanleiding van gesignaleerde risico’s. Dat kan dus ook onafhankelijk van het vierjaarlijks onderzoek.

Rol van de examencommissie

De examencommissie van een opleiding speelt een essentiële rol bij de borging van de kwaliteit van examinering en diplomering. Zij is ervoor verantwoordelijk dat aan de kwaliteitseisen voor examinering en diplomering is voldaan. Daarom beoordelen we, als we het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering onderzoeken, altijd of de examencommissie zorg draagt voor de kwaliteitsborging. Om die reden beginnen wij ons onderzoek over dit gebied altijd met een gesprek met de examencommissie. Daarna verifiëren we de informatie van de examencommissie. Hierbij kunnen we informatie over de exameninstrumenten en de afname en beoordeling betrekken, evenals diplomadossiers, het jaarverslag en mogelijk nog andere bronnen.

Als de examencommissie niet voldoet aan de wet spreken we het bestuur hierop aan. Zij zijn immers verantwoordelijk. De bevindingen over de examencommissie betrekken we bij het oordeel op zowel opleidings- als instellingsniveau.

Afspraken valide exameninstrumenten mbo

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn de Afspraken valide exameninstrumenten mbo ingegaan, zoals gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO Raad en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). In deze afspraken is vastgelegd dat mbo-instellingen voor herziene kwalificaties uitsluitend valide exameninstrumenten inzetten. Hierbij maken zij gebruik van een van de drie routes naar een valide exameninstrument. In dit verband hebben certificerende autoriteiten de exameninstrumenten van examenleveranciers gevalideerd. Voorlopig heeft dit geen gevolgen voor het inspectietoezicht, omdat de inspectie geen toezicht houdt op certificerende autoriteiten. Bij onderzoek op instellingen naar standaard ED2 (Exameninstrumentarium) beoordelen wij zelf de exameninstrumenten, ook al zijn deze ingekocht bij een gecertificeerde examenleverancier.

We zijn in gesprek met alle certificerende autoriteiten over hun werkwijze en wisselen ervaringen uit over beoordeelde exameninstrumenten. In overleg met de betrokken partijen kunnen we in de toekomst onze werkwijze mogelijk aanpassen.

Diplomaregister

Het diplomaregister is een online register dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld. Het bevat de gegevens van alle diploma’s van door het ministerie van OCW erkend onderwijs die door de onderwijsinstellingen zijn aangeleverd aan DUO. Dit geldt voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Voor bekostigde mbo instellingen zijn de gegevens van vanaf 2007 behaalde diploma’s te raadplegen, voor niet bekostigde mbo instellingen de gegevens van vanaf 2012 behaalde diploma’s.

Op de website van DUO kunt u meer lezen over het diplomaregister.