Extra inspanningen tijdens corona voor zicht op kwaliteit onderwijs niet-bekostigde mbo-instellingen

Driekwart van de niet-bekostigde mbo-instellingen in het onderzoek heeft ten tijde van de coronamaatregelen extra activiteiten uitgevoerd om zicht te krijgen en te houden op de kwaliteit van het onderwijs en examinering. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de vorm van studentengesprekken en enquêtes. De uitkomsten leidden er soms toe dat de onderwijsuitvoering aanpasten, bijvoorbeeld meer begeleiding of extra digitale scholing van docenten. Een vijfde deel van de instellingen benoemt ook expliciet dat door corona-omstandigheden zaken in positieve zin zijn veranderd.

Niet-bekostigde instellingen noemen dat ze deze extra activiteiten hebben ingezet om zicht op kwaliteit te houden tijdens coronamaatregelen:

  • georganiseerde gesprekken (groepen) met team en/ of studenten: 83%
  • online lesbezoek: 40%
  • studentenenquêtes: 46%
  • enquêtes onder medewerkers: 27%
  • analyse van toets- en/of examenresultaten: 27%
  • anders: 30%

De instellingen geven aan dat door deze extra activiteiten meer inzicht is ontstaan in de voor- en nadelen van online onderwijsactiviteiten (23%) en het belang van interactie door fysiek onderwijs (27%). Ook noemt 36% van de instellingen dat er bij hen over veel onderwijsaspecten tevredenheid heerst ondanks de moeilijke omstandigheden.

Acties voor het verbeteren van het onderwijs

De instellingen zeggen verder op basis van verkregen inzichten acties te hebben uitgevoerd om het onderwijs te verbeteren. Zo is diverse malen de vorm van de onderwijsuitvoering aangepast (20%), zijn er extra acties ingezet in de ondersteuning en begeleiding van studenten (16%), is er geïnvesteerd in extra scholing in digitale vaardigheden van docenten (30% genoemd) en is de communicatie naar studenten geïntensiveerd (30% genoemd). Studenten zijn minder positief over verbeteringen: ruim een kwart geeft aan dat ze minder begrepen tijdens de lessen en daardoor minder leerden.

Corona-omstandigheden hadden ook positieve invloed

Zoals vermeld hebben de corona-omstandigheden volgens een vijfde van de instellingen ook positieve zaken opgeleverd. Zo zeggen ze dat er meer feedback is opgehaald, wat leidde tot verbeteringen. Ook is er naar eigen zeggen meer zicht ontstaan op de eigen kwaliteit en mogelijkheden voor de onderwijsuitvoering. Studenten benoemen twee positieve aspecten van de coronamaatregelen. Ruim een kwart van hen geeft aan meer tijd aan de opleiding te kunnen besteden. Ook geeft 28% van de studenten aan als voordeel dat ze nu beter in eigen tempo kunnen studeren.