Coronamaatregelen veel gevolgen voor socialisatie, verschillende uitdagingen voor nbi's

Ruim de helft van de niet-bekostigde mbo-instellingen noemt de negatieve invloed van de omstandigheden op de socialisatiefunctie van het onderwijs. Ze benoemen hierbij concrete aspecten zoals eenzaamheid, psychische klachten, onzekerheid en achterstand in ontwikkeling van sociale vaardigheden. Ook ziet een vijfde deel van de instellingen gevolgen voor kwalificatie.  Deze instellingen ervaren dat ze meer inspanningen moeten leveren om hun studenten op het vereiste niveau te krijgen, dit komt met name door beperkingen in de praktijkomgevingen. Ten aanzien van allocatie zien de instellingen nauwelijks problemen.

De coronamaatregelen hebben volgens de instellingen tot uitdagingen geleid op verschillende vlakken. Ten eerste geeft een derde van de instellingen aan dat het veel inspanning en extra inzet vereist om in verbinding te blijven en de motivatie op peil te houden.
Ten tweede ervaart een derde van de instellingen uitdagingen om alles organisatorisch rond krijgen onder moeilijke omstandigheden. Het snel wisselend rijksbeleid wordt hierbij als belangrijke oorzaak genoemd.
Vervolgens heeft een vijfde deel van de instellingen zorgen over instroom en financiën en daarmee het voortbestaan van de instelling.
Tot slot benoemt bijna een kwart van de instellingen de omschakeling naar digitaal afstandsonderwijs als uitdaging.

Studenten maken zich vooral zorgen over het tijdig afronden van de opleiding en of het behalen van het diploma. Een derde geeft als reden aan achter te lopen bij één of meerdere vakken, een kwart geeft aan achter te lopen voor wat betreft de stage uitvoering en een derde geeft aan dat afnemende motivatie een belangrijke oorzaak is voor deze zorgen.

Invloed op kernfuncties onderwijs

Welke invloed hadden de coronamaatregelen op de kernfuncties van het onderwijs? Als veruit meest urgente punt noemen instellingen (53%) ze aspecten rond de socialisatie, , de vaardigheden om mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Ook de kwalificatie, het leren zelf, staat volgens een vijfde deel van de instellingen onder druk: verlaten de studenten wel goed beslagen ten ijs het onderwijs? Over de allocatie - komen de studenten uiteindelijk op een goede plek in het vervolgonderwijs en arbeidsmarkt - zien de instellingen nauwelijks problemen. 16% van de instellingen ziet in het geheel geen gevolgen voor de kernfuncties.

Meest genoemde uitdagingen

De coronamaatregelen gaven de niet-bekostigde instellingen in het onderzoek uitdagingen op verschillende vlakken. De meest genoemde uitdagingen zijn: de motivatie en verbinding op peil houden (9x), organisatie van de onderwijsuitvoering als gevolg van het herhaaldelijk wisselend rijksbeleid (9x), de omschakeling naar digitaal onderwijs (7x) en ook het voortbestaan van de instelling door verminderde instroom en financiële gevolgen (6x).