Gemeentelijk toezicht kinderopvang

Gemeenten hebben een aantal taken in het kader van toezicht op kinderopvang.

Taken van de gemeente

  • de aanvraag en registratie van instellingen voor kinderopvang;
  • het (laten) uitvoeren van onderzoeken naar de kwaliteit van de kinderopvang;
  • de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang.

Als gemeenten op toezicht en handhaving achterblijven, maken wij individuele verbeterafspraken met deze gemeenten. Mocht een gemeente niet mee willen werken, dan kunnen wij in het uiterste geval een escalatietraject starten.

Wanneer voldoet een gemeente niet aan de wettelijke minimumeisen?

Een gemeente voldoet niet aan de wettelijke minimumeisen als zij:

  • de handhaving op kinderopvanginstellingen niet of onvoldoende uitvoert en/of;
  • de wettelijk verplichte inspecties niet (allemaal) heeft uitgevoerd en/of;
  • niet tijdig de aanvraag tot registratie behandelt;
  • het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) niet juist en volledig heeft bijgehouden.

Status per gemeente

Wij controleren gemeenten op de naleving van hun wettelijke taken. De uitkomsten daarvan publiceren wij in drie lijsten. Hierin leest u of gemeenten voldoen aan de wettelijke minimumeisen bij de uitvoering van het toezicht op en de handhaving van kinderopvang.

  • Gemeenten die haar wettelijke taken naleven, staan in de lijst met status A.
  • Een gemeente die de taken niet of onvoldoende naleeft en meewerkt aan verbetering, krijgt een status B.
  • Een gemeente krijgt een status C als zij haar wettelijke taken niet of onvoldoende naleeft en niet of onvoldoende meewerkt aan de verbetering hiervan. Momenteel zijn er geen gemeenten met de status C.

Momentopname

De beoordeling door de inspectie is een momentopname. De status van een gemeente kan wijzigen als de gemeente na verbeterafspraken wel voldoet aan de wettelijke minimumeisen of daar juist niet meer aan voldoet. Toezicht houden en handhaven zijn dynamische processen en daarom onderhevig aan allerlei invloeden.

Na een onderzoek door de inspectie op basis van een risicoanalyse kan de status van een gemeente of de datum van vernieuwde vaststelling veranderen. Voordat dit wordt gepubliceerd, informeren wij de gemeente hierover.

Zodra de status van een gemeente wijzigt, verwerken wij dit binnen vijf werkdagen in het statusoverzicht.

Kwaliteit individuele kinderopvanglocaties

De status van een gemeente zegt niets over de kwaliteit van individuele kinderopvanglocaties. Die informatie kunt u vinden in de GGD-inspectierapporten, in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Het LRK is voor ouders een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe de GGD oordeelt over de kwaliteit van een kinderopvanglocatie.