Diploma behaald

Diplomarendement is het aantal gediplomeerde studenten na de nominale studietijd plus 1 jaar. Bachelorrendement wordt berekend over de groep van studenten die na 1 jaar studie opnieuw staan ingeschreven aan dezelfde opleiding (herinschrijvers). Het masterrendement wordt berekend over alle in de master ingestroomde studenten.

Mbo’ers doen het beter dan havisten

Het diplomarendement van de sector Gedrag & Maatschappij volgt door de jaren heen ongeveer dezelfde ontwikkeling als in het totale hoger onderwijs, maar is over de hele linie iets beter dan in het totale hoger onderwijs. Het rendement in deze sector neemt bij hbo-opleidingen geleidelijk iets af en iets toe bij wo-opleidingen. Dat betekent dat minder studenten in deze sector hun hbo-opleiding binnen de norm halen, terwijl meer studenten in de wo-opleidingen dat doen.

Studenten met een mbo-vooropleiding zorgen voor iets betere rendementen dan studenten met een havo-vooropleiding. Dat betekent dat meer studenten met een mbo-vooropleiding binnen een jaar na het einde van hun studieduur een diploma halen dan studenten met een havo-vooropleiding. Studenten met een buitenlands diploma behaalden in vorige jaren een hoger rendement in wo-opleidingen dan studenten met een vwo-vooropleiding. Deze trend is onlangs gekeerd. Wo-studenten met een vwo-vooropleiding behalen in 2010 namelijk een hoger rendement dan studenten met een buitenlands diploma.

55 procent behaald hbo-diploma na vijf jaar

Van de studenten die in 2008 gestart zijn met een voltijds vierjarige hbo-bacheloropleiding in de sector Gedrag & Maatschappij, is na vijf jaar een groot gedeelte afgestudeerd aan een opleiding uit de sector Gedrag & Maatschappij. Daarnaast is er een kleine groep studenten die in 2008 is begonnen in de sector Gedrag & Maatschappij, maar is afgestudeerd aan een opleiding in een andere sector. Tezamen heeft dan meer dan de helft (bijna 55 procent) van de studenten die in 2008 is begonnen met een opleiding in de sector Gedrag & Maatschappij dan een hbo-bachelordiploma behaald. Een kleine 20 procent studeert nog in het hoger onderwijs en een andere 20 procent is uitgevallen uit het hoger onderwijs (zie figuur 1).

Figuur 1: Gestapeld percentage van de plek van studenten van bekostigde voltijd hbo bacheloropleidingen naar uitval, gediplomeerd aan andere sector, gediplomeerd aan initiële sector, geswitcht van sector en nog steeds aanwezig in de sector, 2008-2013 (nominaal+1)

Figuur 1: Gestapeld percentage van de plek van studenten van bekostigde voltijd hbo bacheloropleidingen naar uitval, gediplomeerd aan andere sector, gediplomeerd aan initiële sector, geswitcht van sector en nog steeds aanwezig in de sector, 2008-2013 (nominaal+1)
uitgevallengediplomeerd andere sectorgediplomeerd initiële sectorgeswitcht van sectorin sector
20080,00%0,00%0,00%0,00%100,00%
na 1 jaar14,10%0,00%0,20%9,00%76,60%
na 2 jaar18,40%0,10%1,00%10,30%70,20%
na 3 jaar20,10%0,10%10,10%10,50%59,20%
nominaal22,40%0,80%40,80%9,40%26,60%
nominaal+123,20%2,60%51,80%7,50%14,80%
Bron: bronHO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2015 Brontabel als csv (362 bytes)

62 procent behaald wo-diploma na vier jaar

Van de studenten die in 2009 gestart zijn met een voltijds driejarige wo-bacheloropleiding in de sector Gedrag & Maatschappij is na vier jaar een groot gedeelte afgestudeerd aan een opleiding uit de sector Gedrag & Maatschappij. Daarnaast is een klein gedeelte afgestudeerd aan een opleiding in een andere sector. Samen heeft dan bijna 62 procent een wo-bachelordiploma behaald. Ruim 26 procent studeert na vier jaar nog in het hoger onderwijs en 12 procent is uitgevallen uit het hoger onderwijs (zie figuur 2).

Figuur 2: Gestapeld percentage van de plek van studenten van bekostigde voltijd wo bacheloropleidingen naar uitval, gediplomeerd aan andere sector, gediplomeerd aan initiële sector, geswitcht van sector en nog steeds aanwezig in de sector, 2009-2013 (nominaal+1)

Figuur 2: Gestapeld percentage van de plek van studenten van bekostigde voltijd wo bacheloropleidingen naar uitval, gediplomeerd aan andere sector, gediplomeerd aan initiële sector, geswitcht van sector en nog steeds aanwezig in de sector, 2009-2013 (nominaal+1)
uitgevallengediplomeerd initiële instellinggediplomeerd initiële opleidinggeswitcht van opleidingin opleiding
20090,00%0,00%0,00%0,00%100,00%
na 1 jaar8,10%0,00%0,10%23,10%68,80%
na 2 jaar10,20%3,80%2,60%23,70%59,80%
nominaal12,40%8,20%29,10%20,10%30,20%
nominaal+112,00%12,80%48,90%16,90%9,40%
Bron: bronHO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2015 Brontabel als csv (334 bytes)

Wo psychologie heeft bovengemiddeld rendement

Het rendement van voltijds aangeboden wo-bacheloropleidingen bij de psychologie-opleidingen is hoger dan het rendement van het totale hoger onderwijs en ook hoger dan het gemiddelde van de sector Gedrag & Maatschappij. 
Bij de hbo-opleidingen psychologie is dat niet het geval. Het rendement van voltijds aangeboden hbo-bacheloropleidingen in de subsector psychologie is juist lager dan bij de andere subsectoren en ook lager dan in het totale hoger onderwijs (zie figuur 3).

Figuur 3: Percentage behaalde diploma’s (herinschrijvers) na nominale studieduur plus één jaar, in bekostigde voltijd bacheloropleidingen, naar hbo en wo in subsectoren, sector en totale hoger onderwijs, 2009

Figuur 3: Percentage behaalde diploma’s (herinschrijvers) na nominale studieduur plus één jaar, in bekostigde voltijd bacheloropleidingen, naar hbo en wo in subsectoren, sector en totale hoger onderwijs, 2009
hbowo
totaal ho60,40%64,30%
sector G&M65,70%70,30%
psychologie52,00%72,90%
pedagogische opleidingen71,80%70,30%
sociale wetenschappen67,70%
geografie60,50%
politicologie/bestuurskundige opleidingen44,60%63,90%
maatschappelijke hulp/dienstverlening66,10%
gedrag/maatschappij overig67,00%76,80%
Bron: bronHO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2015 Brontabel als csv (323 bytes)

Bij eenjarige masteropleidingen is het rendement van opleidingen in de subsector pedagogische opleidingen hoger dan bij alle andere subsectoren en hoger dan in het totale hoger onderwijs. Oftewel de masterstudenten bij pedagogische opleidingen halen sneller hun diploma dan bij de wo-opleidingen in andere subsectoren én sneller dan over het geheel genomen bij wo-opleidingen. Bij de tweejarige masters hebben de opleidingen in de subsector sociale wetenschappen het beste diplomarendement vergeleken met de andere subsectoren en het totale hoger onderwijs.

Rendement van master beter dan in totale hoger onderwijs

Meer studenten uit eenjarige wo-masteropleidingen in de sector Gedrag & Maatschappij halen binnen de norm hun diploma dan eenjarige wo-masterstudenten in het totale hoger onderwijs. Dit geldt zowel voor de studenten die in deze wo-masteropleidingen instromen vanuit het hbo als voor studenten die instromen vanuit het wo. Net als in het totale hoger onderwijs zien we dat het wo-masterrendement van studenten vanuit het hbo sterk is gestegen tussen 2009 en 2011. Oftewel meer wo-masterstudenten met een hbo-achtergrond behalen binnen de norm hun diploma dan voor 2009. Deze ontwikkeling doet zich overigens voor in het totale hoger onderwijs, en is niet kenmerkend voor deze sector (zie figuur 4).

Figuur 4: Percentage behaalde diploma’s na nominale studieduur plus één jaar, in eenjarige bekostigde wo voltijd masteropleidingen, naar hbo- en wo-vooropleiding in sector en totale hoger onderwijs, 2008-2012

Figuur 4: Percentage behaalde diploma’s na nominale studieduur plus één jaar, in eenjarige bekostigde wo voltijd masteropleidingen, naar hbo- en wo-vooropleiding in sector en totale hoger onderwijs, 2008-2012
instroom uit wo sector G&Minstroom uit wo totaal hoinstroom uit hbo sector G&Minstroom uit hbo totaal ho
200877,2%70,1%42,8%36,0%
200976,7%70,3%42,3%35,5%
201082,4%76,8%58,4%42,9%
201182,2%74,9%80,9%77,2%
201279,5%73,6%78,5%75,4%
Bron: bronHO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2015 Brontabel als csv (261 bytes)

Pedagogiek masters hoger rendement

Studenten in eenjarige wo-masteropleidingen in de subsector pedagogiek behalen een beter rendement dan studenten in eenjarige wo-masteropleidingen in het totale hoger onderwijs. Meer studenten in een wo-opleiding pedagogiek studeren dus binnen de norm af dan studenten in andere wo-opleidingen. Welke opleidingsachtergrond deze relatief snelle studenten hebben, maakt niet uit. Het betere rendement geldt voor studenten met een hbo-achtergrond én studenten met een wo-achtergrond (zie figuur 5).

Figuur 5: Percentage behaalde diploma’s na nominale studieduur plus één jaar, in eenjarige bekostigde wo voltijd masteropleidingen, naar hbo- en wo bachelorvooropleiding in subsectoren, sector en totale hoger onderwijs, 2012 (n<50 is weggelaten)

Figuur 5: Percentage behaalde diploma’s na nominale studieduur plus één jaar, in eenjarige bekostigde wo voltijd masteropleidingen, naar hbo- en wo bachelorvooropleiding in subsectoren, sector en totale hoger onderwijs, 2012 (n<50 is weggelaten)
uit wo bacheloruit hbo bachelor
totaal ho73,60%75,40%
sector G&M79,50%78,50%
psychologie77,60%
pedagogische opleidingen85,80%86,00%
sociale wetenschappen83,30%
geografie70,70%
politicologie/bestuurskundige opleidingen74,70%70,80%
gedrag/maatschappij overig83,20%
Bron: bronHO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2015 Brontabel als csv (291 bytes)