Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie bij vertrouwensinspecteurs

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen. Dat is een daling van ongeveer 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Met name in de categorie psychisch geweld is een daling te zien. Het aantal meldingen seksueel misbruik en discriminatie is daarentegen gestegen. Dat blijkt uit de Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2017/2018.

Seksueel misbruik

In alle sectoren, met uitzondering van het speciaal onderwijs, zien we een stijging van het aantal meldingen seksueel misbruik. Tegelijk is er een daling in het aantal meldingen seksuele intimidatie. Tijdens het afgelopen schooljaar werd 134 keer melding gemaakt van seksueel misbruik. Sinds 2002 publiceert de inspectie met regelmaat het aantal en de categorie van de meldingen. In deze afgelopen 18 jaar is twee maal (in 2003 en 2005) het aantal meldingen seksueel misbruik hoger dan in dit rapportagejaar. In 2005 was het aantal meldingen seksueel misbruik het hoogst met 164 meldingen.

Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen is in bijna de helft van de gevallen de beschuldigde een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. Hoewel er hierbij sprake is van een relatieve daling, is het absolute aantal gestegen. Dit is in combinatie met het stijgend totaal aantal meldingen seksueel misbruik een zorgelijke ontwikkeling.

Meldingen discriminatie en radicalisering

Ook het aantal meldingen discriminatie is ten opzichte van het vorige schooljaar gestegen, met name in het primair onderwijs. Vooral het aantal meldingen rond discriminatie op grond van een migratie achtergrond is flink gestegen (van 25 vorig jaar naar 42dit jaar). Het aandeel meldingen discriminatie op grond van geloof is gedaald. Over radicalisering is vier keer een melding ontvangen, de meeste gerelateerd aan zorgen van scholen over radicaliserende leerlingen.

Complexe meldingen

Evenals in de vorige jaren zien de vertrouwensinspecteurs dat de complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt. Daarnaast kunnen ouders de klachtenprocedures van scholen of instellingen moeilijk vinden, zijn de procedures op een te hoog abstractie niveau geschreven en niet altijd transparant. Dit maakt de klachtenprocedure van scholen minder toegankelijk waardoor ouders vastlopen.  Ouders voelen zich niet serieus genomen en meldingen kunnen zich ontwikkelen naar complexe klachten. Tegelijkertijd constateren de vertrouwensinspecteurs dat in de gevallen waar besturen wel investeren in een goede klachtafhandeling, ouders veel vaker tevreden zijn over de afhandeling.

Over de vertrouwensinspecteurs

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering.
Meldingen hierover (kunnen) worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Als de vertrouwensinspecteur, al dan niet samen met het schoolbestuur, concludeert dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf, dan is het schoolbestuur verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie. De vertrouwensinspecteur ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.